Net als in veel andere stedelijke gebieden neemt ook in de regio Amsterdam de druk op de ruimte toe. Het aantal inwoners, banen en toeristen blijft de komende jaren stijgen. Het einde van die stijging is nog niet in zicht. Bovendien wordt er flink gebouwd in de regio, zowel aan nieuwe infrastructuur als aan woningen en bedrijfspanden. Dit alles leidt tot een stevige opgave ten aanzien van de bereikbaarheid van de stad én de regio. Innovaties op het gebied van mobiliteit - bijvoorbeeld door gebruik van ICT het bevorderen van ‘slimme mobiliteit’ en ‘intelligente transportsystemen’ - kunnen een oplossing bieden voor de groeiende bereikbaarheidsopgave.

De gemeente Amsterdam én de samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zien kansen om met Smart Mobility oplossingen de bereikbaarheidsopgaven in de stad en de regio aan te pakken. De gemeente Amsterdam is daarom begonnen met de uitvoering van haar Smart Mobility programma en de betrokken overheden in de MRA zijn gestart met het ontwikkelen van een gezamenlijk Actieprogramma voor de gehele Metropoolregio.

Cathelijne Hermans voert in opdracht van de gemeente Amsterdam het programmamanagement uit voor het gemeentelijke Actieprogramma Smart Mobility 2016 - 2018. Samen met de hierbij betrokken partners draagt Cathelijne zorg voor een toekomstgerichte blik op bereikbaarheid en de samenhangende uitvoering van 24 projecten op het gebied van Smart Mobility in Amsterdam.

Christiaan Elings en Alzira Schaap begeleiden de samenwerkende overheden binnen de MRA bij de voorbereiding van het MRA-programma Smart Mobility voor de periode 2018 – 2022. Namens de MRA treedt de Vervoerregio op als opdrachtgever. Overheden, kennisinstituten, marktpartijen en gebruikersgroepen zoeken samen naar innovatieve mobiliteitsoplossingen die een bijdrage leveren aan doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en economische kracht. Het programma beoogt samenhang te brengen tussen alle pilots en projecten, waarbij gezamenlijke aanvullende investeringen meer gericht en efficiënt kunnen worden ingezet.

Contact

Cathelijne Hermans

Associate Director Sustainable Transport

Rotterdam, NL

Lees meer Lees meer