Een bereikbaarheidsknelpunt op de A1 tussen de knooppunten Muiderberg en Eemnes na 2020 is de aanleiding om in het najaar van 2014 te starten met het MIRT-Onderzoek Oostkant Amsterdam. Bestuurders van rijk en regio spreken af om dit MIRT-onderzoek aan te pakken volgens de nieuwe brede aanpak van het programma ‘Meer bereiken’. De drie pijlers voor de vernieuwing van het MIRT – samenwerking, brede blik, maatwerk - vormen de uitgangspunten voor het procesontwerp.

Samen met betrokken partijen in het gebied tussen Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht is onderzocht hoe de doorstroming van het verkeer aan de oostkant van Amsterdam zich in de toekomst ontwikkelt, in samenhang met ontwikkelingen en opgaven op het gebied van de economie en landschap, natuur en water. Overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties én jongeren hebben bijgedragen aan de analyse. De partijen werken nu aan het opstellen van een adaptief ontwikkelperspectief voor het gebied met een set van mogelijke oplossingen. De resultaten zijn de basis voor afspraken over het vervolg tussen de overheidspartners van rijk en regio.

Christiaan Elings en Maike de Lange zijn verantwoordelijk voor de product- en procesregie van dit MIRT-onderzoek nieuwe stijl. Zij zorgen voor stroomlijning van de interne werkprocessen, het opstellen van bestuurlijke beslisdocumenten, het vormgeven van de coalities tussen stakeholders en de totstandkoming van een adaptieve uitvoeringsagenda.

Luc de Vries, programmamanager vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu: “De versterking van het mobiliteitssysteem is niet het enige doel voor de toekomst van het gebied, maar vormt ook een middel om de ruimtelijke en economische ontwikkeling van dit metropolitane gebied verder te versterken. Om dit te bereiken is samenwerking tussen heel veel partijen nodig.

Contact

Christiaan Elings

Adviseur strategie en management voor duurzame transities

Rotterdam, NL

Lees meer Lees meer