Overheden en bedrijven bereiden zich voor op de komst van de Omgevingswet. Om een beeld te krijgen van de stand van zaken stelden we in 2014 en 2015 een landelijke Impactanalyse op over de gevolgen van de Omgevingswet voor rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, omgevingsdiensten en bedrijven.

Uit die impactanalyses, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, komt naar voren dat de Omgevingswet niet alleen een instrumentele opgave is met de toepassing van nieuwe, integrale instrumenten als omgevingsvisies, omgevingsplannen, programma’s en verordeningen. Juist ook de veranderopgave die voorkomt uit de ‘geest’ van de Omgevingswet heeft een impact op beleid, organisatie, samenwerking, houding en vaardigheden.

In 2016 hebben we verdiepende impactanalyses begeleid voor de provincies (in opdracht van het Interprovinciaal Overleg) en de waterschappen (in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Unie van Waterschappen). Daarbij hebben we voor een aanpak gekozen met meer ruimte voor reflectie en uitwisseling tussen de betrokken medewerkers van provincies en waterschappen. De resultaten van deze verdiepende analyses worden nu door de provincies en waterschappen vertaald in hun plannen van aanpak voor implementatie van de Omgevingswet.

Contact

Bert Groffen

Senior-adviseur ruimte, water en milieu

Nijmegen, NL

Lees meer Lees meer