In de Waddenzee streven we naar een evenwichtige balans tussen natuur- en landschappelijke waarden en menselijke activiteiten. De doelen voor de Waddenzee en de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen zijn vastgelegd in de Structuurvisie Waddenzee. Bert Groffen en Job van den Berg hebben deze structuurvisie samen met alle betrokken stakeholders in een intensief proces geëvalueerd, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Uit de resultaten blijkt dat de bescherming van natuur- en landschappelijke waarden voor een belangrijk deel is gelukt, maar ook in de toekomst nodig blijft. Het ontwikkelingsperspectief uit de structuurvisie is nog onvoldoende uit de verf gekomen en heeft een stevige impuls nodig.

Willem Kattenberg, projectleider vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu: “In relatief korte tijd is veel werk verzet in een veelomvattende en complexe beleidsmatige en politiek-bestuurlijke omgeving met veel verschillende spelers.

Het Waddenfonds is in 2006 opgericht voor de financiering van extra investeringen in het waddengebied. In 2016 hebben we een ‘midterm review’ begeleid. Op basis van een analyse van ruim 100 Waddenfonds-projecten is de werking van het fonds geëvalueerd en zijn verbeterpunten geformuleerd voor de ‘tweede termijn’ van het fonds. Inmiddels hebben de waddenprovincies in het Investeringskader Waddengebied 2016-2026 de majeure opgaven voor het waddengebied geformuleerd. Tweederde van het budget van het Waddenfonds wordt hierop ingezet. Dit heeft grote consequenties voor de werking van het Waddenfonds in de komende tien jaar. In samenwerking met ERAC, het programmabureau van het Waddenfonds en de waddenprovincies hebben we het nieuwe ‘Uitvoeringskader Waddenfonds’ uitgewerkt, dat innovatieve stimulansen moet geven aan het gebied.

Dick Hamhuis, secretaris-directeur van het Waddenfonds (wnd.): “Bert Groffen (Royal HaskoningDHV) en Martijn Panjer (ERAC) hebben in korte tijd en in een complexe omgeving het Uitvoeringskader Waddenfonds neergezet, zowel op strategisch niveau als in zijn operationele uitwerking. Daarmee kunnen de Waddenprovincies en het Waddenfonds invulling geven aan een aantal majeure opgaven en thematische uitwerkingen in de komende periode."

Contact

Bert Groffen

Senior-adviseur ruimte, water en milieu

Nijmegen, NL

Lees meer Lees meer