Binnen de regio Rijnmond-Drechtsteden bevindt zich een groot areaal buitendijks gebied. Als gevolg van klimaatverandering neemt hier het overstromingsrisico toe. In de voorkeursstrategie van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden is daarom afgesproken om een strategische adaptatieagenda buitendijks op te stellen om de waterveiligheid in het buitendijks gebied te waarborgen. De gemeente Rotterdam is de coördinator van deze buitendijkse ambitie en heeft Royal HaskoningDHV gevraagd om het proces van de voorbereiding op de strategische adaptatieagenda buitendijks te begeleiden.

Aan de basis van de strategische adaptatieagenda buitendijks liggen de ervaringen van vier pilots in buitendijkse gebieden in Rijnmond-Drechtsteden. In deze pilots zijn door verschillende partijen de waterveiligheidsopgave en oplossingsrichtingen geïnventariseerd. Voor de pilot ‘Waterveiligheid Botlek’ hebben wij de samenwerking succesvol begeleid, voor het Havenbedrijf Rotterdam, de Gemeente Rotterdam en RWS. Gedeeld eigenaarschap heeft in deze pilot geleid tot bewustwording van de waterveiligheidsopgave in het gebied.

Bovendien hebben diverse belanghebbenden benadrukt het momentum, netwerk, partnerschap en de ontwikkelde kennis vast te willen houden om verder invulling te geven aan de oplossingsrichting. Een zelfde resultaat streven we na voor het proces ter voorbereiding op de strategische adaptatieagenda buitendijks. Het ontwikkelen van een gezamenlijk beeld van de waterveiligheidsopgave in het gehele buitendijkse gebied in Rijnmond-Drechtsteden door samen met de betrokkenen van de pilots conclusies te trekken. En inzicht in en draagvlak voor de acties die bijdragen aan de waterveiligheid buitendijks vanuit een dialoog met belanghebbenden, publiek en privaat.

Contact

Rob Bonte

Procesmanager en facilitator samenwerkingsprocessen

Nijmegen, NL

Lees meer Lees meer