De laaggelegen ligging maakt Nederland kwetsbaar voor overstromingen. De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater, zorgen voor voldoende zoetwater en de inrichting van het land klimaatbestendig maken. In het Deltaprogramma werken Rijk, regionale overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen aan deze opgaven.

In het Deltaprogramma is gekozen voor een adaptieve benadering. Dat houdt in dat plannen bijgesteld worden als nieuwe inzichten of ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Ook houden de strategieën en maatregelen die voor waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie zijn ontwikkeld, rekening met meerdere toekomstscenario’s. Gezamenlijk checken de betrokkenen of ze in het goede tempo en in de juiste richting werken. Nieuwe kennis en technologische innovaties, sociaal-economische en klimatologische ontwikkelingen en wijzigingen in maatschappelijke preferenties kunnen daarbij aanleiding zijn om het tempo of de richting van de strategieën bij te stellen.

Liesbeth Schipper en Linda Bruin begeleiden het Deltaprogramma bij het implementeren van het adaptief deltamanagement volgens de systematiek ‘Meten-Weten-Handelen’. Door advisering over de aanpak, het organiseren en faciliteren van Community of Practice bijeenkomsten en het uitvoeren van een Delphi om bij een breed panel inzichten op te halen over nieuwe ontwikkelingen.

Pieter Bloemen, Staf Deltacommissaris: "Meten, weten, handelen is het motorblok van adaptief Deltamanagement. Hiermee werken we samen koersvast en in tempo verder aan de opgaven voor waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Liesbeth en Linda hebben in de opzet, uitwerking en toepassing van deze systematiek strategische denkkracht en organiserend vermogen ingebracht en dat heeft in dit traject geweldig gewerkt.

Contact