14 feb 2017

Het Havenbedrijf Rotterdam, de Gemeente Rotterdam, RWS en vele bedrijven werken samen aan een adaptatiestrategie om overstromingsrisico’s in de Botlek te beheersen. Na twee jaar van studie en dialoog ligt er nu een veelbelovende adaptatiestrategie. Royal HaskoningDHV heeft de samenwerking begeleid op basis van de principes van ‘gedeeld eigenaarschap’.

 De Rotterdamse haven is een veilige haven, ook wanneer het om waterveiligheid gaat. Door zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering neemt de kans op overstromingen toe. Het Havenbedrijf Rotterdam, de Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid hebben in de pilot Botlek het initiatief genomen om een adaptatiestrategie te formuleren waarmee overstromingsrisico’s beheerst blijven. Royal HaskoningDHV heeft in de pilot, naast inbreng van specifieke kennis van waterveiligheid en externe veiligheid, zorg gedragen voor gedeeld eigenaarschap met belanghebbende bedrijven, nutsbeheerders, overheden en kennisinstellingen.

Vanaf het prille begin, het onderzoeken van de waterveiligheidsopgave, tot het eind, het formuleren van een veelbelovende strategie, zijn de belanghebbenden in het proces betrokken. In een proces van ‘joint fact finding’ zijn de overstromingskansen en -gevolgen onderzocht. In een gezamenlijke dialoog is verkend tot wanneer overstromingsrisico’s nog acceptabel zijn en welke maatregelen het meest kansrijk zijn om de onacceptabele risico’s te kunnen beheersen.

Na bijna twee jaar studie en dialoog met belanghebbenden, ligt er een veelbelovende adaptatiestrategie die past bij de kenmerken van en ontwikkelingen in het gebied en de voorkeursstrategie van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden. Het proces van joint fact finding heeft belanghebbenden in het gebied bewust gemaakt van de overstromingsrisico’s. De gezamenlijke dialoog heeft de basis gelegd voor draagvlak voor de veelbelovende adaptatiestrategie. Diverse belanghebbenden hebben benadrukt het momentum, het netwerk, het partnerschap en de ontwikkelde kennis vast te willen houden om verder invulling te geven aan de adaptatiestrategie.

Bekijk ook het filmpje van het DPRD over waterveiligheid in het buitendijkse gebied.

Copyright foto: © Port of Rotterdam

Contact

Jarit van de Visch

Consultant publiek-private samenwerking

Nijmegen, NL

Lees meer Lees meer