20 apr 2020

Voorne-Putten is een gemêleerd eiland met vier gemeenten, 155.000 inwoners en bijna 70.000 woningen. Met woningcorporaties, het waterschap, (tuinbouw)bedrijven en inwoners is een haalbare en gedragen Warmtetransitievisie ontwikkeld.

De Transitievisie bevat onder andere:

  • een keuze voor wijken waar gezamenlijk gestart wordt met wijkwarmteplannen, zodat de belanghebbenden investeringen en planningen hierop kunnen afstemmen;
  • de contouren van een bronnenstrategie, met afspraken om gezamenlijk verder te gaan met verkenningen voor aardwarmte en waar mogelijk in te zetten op restwarmte;
  • de transitieprincipes van Voorne-Putten, die zijn vastgesteld met bewoners en aangeboden aan de bestuurders;
  • een praktisch advies over rollen en taken van de gemeente in de uitwerking en een programmatische uitvoering van de visie en de stappen om tot de uitvoering te komen.

Drie leerpunten voor een gedragen Transitievisie

Hoe kom je gezamenlijk tot één gedragen visie in complexe omgeving met veel onzekerheden? Allereerst is het van belang om de samenwerking goed te organiseren, met een Uitvoerend team van ambtenaren van de gemeenten, medewerkers van de woningcorporaties, de netbeheerder én een Bestuurlijk team van bestuurders van deze organisaties. Wij hebben deze teams begeleid in een proces van co-creatie, waarbij veel aandacht was voor de inbreng van kennis en voorbereiding van concrete stappen en besluiten.

Daarnaast hebben we, door middel van een nieuw methodiek, ook de sociale kant van de warmtetransitie in beeld gebracht. We maakten een sociale kaart op basis van wijkprofielen en organiseerden een participatief proces met 50 geselecteerde bewoners, die daarmee een diverse en representatieve groep vormden. In twee sessies hebben we met deze groep een shortlist van de belangrijkste sociale principes opgesteld. Deze principes staan mede aan de basis van de uiteindelijke visie.

Ten slotte werkten we met een pragmatische en adaptieve insteek, waardoor we al vanaf het begin konden toewerken naar een vervolgprogramma en het afsprakenkader met de verschillende organisaties. Hierdoor staan de partijen klaar om op basis van de visie concreet aan de slag te gaan met eerste acties. De visie is gericht op het programmatisch omgaan met onzekerheden, in plaats van te proberen deze allemaal weg te nemen.

Dit proces is ook door de provincie Zuid-Holland gevolgd en geprezen als een ‘rustig, gestructureerd en gedegen proces met mooi resultaat’.

Digitaal spreekuur

Wilt u als gemeente snel en transparant tot een gedragen Warmtetransitievisie komen? Met ons nieuwe Smart Energy Transition Platform (SETup) krijgt u inzicht in de warmtevraag in uw regio én de kansen en (individuele) oplossingen voor warmtenetten. Meld u aan voor een gratis adviesgesprek tijdens ons digitale spreekuur.

Ja, ik wil een vrijblijvend adviesgesprek

Contact

Meike Kool

Consultant Strategy and Sustainability

NL

Lees meer Lees meer

Liesbeth Schipper

Leading professional Programme management | Consultant Strategy & Management

Rotterdam, NL

Lees meer Lees meer

Meer informatie