24 nov 2017

Vandaag is besloten dat de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven hun krachten gaan bundelen voor meer internationale concurrentiekracht. Concrete acties zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma voor de Ruimtelijk Economische Ontwikkel Strategie (REOS), dat onder leiding staat van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wethouder Van der Burg van Amsterdam. Pascal Lamberigts van Royal HaskoningDHV werkte als interim-programmaleider - samen met een kernteam van Rijk en Regio - aan de ontwikkeling van dit uitvoeringsprogramma.

De Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven maken dat Nederland wereldwijd in de top 5 van de economisch meest concurrerende en welvarende landen staat. Om internationaal de concurrentie met grote steden als Parijs en Londen aan te kunnen, is het belangrijk dat deze regio’s nog beter met elkaar in verbinding staan en zich als één stedelijk netwerk positioneren.

Figuur Polycentrische structuur van het REOS-netwerk in vergelijking met Parijs en Londen.

Ruimtelijk Economische Ontwikkel Strategie (REOS)

Om dit te bereiken gaan verschillende bestuurlijke aanjagers plannen uitwerken op gebieden als bereikbaarheid van toplocaties, verduurzaming van grootschalige bedrijventerreinen, havens en greenports, wonen, digitalisering en het aantrekken van toptalent. Met overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners. Dat is vandaag besloten in het Uitvoeringsprogramma voor de Ruimtelijk Economische Ontwikkel Strategie (REOS), dat wordt uitgevoerd door een bestuurlijk netwerk onder leiding van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wethouder Van der Burg van Amsterdam.

Door het beter verbinden van toplocaties als campussen, gemengde zakencentra, productielandschappen en aantrekkelijke woon-werkgebieden wil Nederland buitenlandse investeringen en talent aantrekken. Aan de hand van het Uitvoeringsprogramma REOS worden daarvoor de komende tijd ideeën ontwikkeld.

Zo gaan onder andere de wethouder van Eindhoven Stef Depla en de burgemeester van Almere Franc Weerwind zich als ambassadeurs inzetten voor betere digitale verbindingen in steden, kijken de wethouders van Utrecht en Eindhoven Paulus Jansen en Wilbert Seuren naar het ontwikkelen en transformeren van voormalige haven- en industriegebieden tot aantrekkelijke woon- en werkgebieden, gaat de gedeputeerde van Utrecht Pim van den Berg de toplocaties internationaal aanprijzen en komen de wethouders van Rotterdam en Den Haag Pex Langenberg en Saskia Bruines binnenkort met een top 5 van kansen en problemen op het gebied van bereikbaarheid, die opgepakt moeten worden voor het versterken van het vestigingsklimaat.

Economisch kerngebied

De Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven vormen het economisch kerngebied van Nederland. Hier woont 37% van de Nederlandse bevolking, wordt 42% van het nationaal inkomen verdiend, worden 63% van de diploma’s in het Nederlands wetenschappelijk onderwijs behaald en vindt 50% van alle private Research & Development plaats. Hier liggen de grootste haven en één van de best verbonden luchthavens van Europa. En hier vinden internationale toonaangevende activiteiten plaats op gebieden als life science en nano-elektronica. Tegelijkertijd kan al deze bedrijvigheid, kennis en energie beter met elkaar verbonden worden.

Het Uitvoeringsprogramma REOS wordt uitgevoerd door de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Flevoland en Utrecht, de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Utrecht, de Economic Board Zuid-Holland, Economic Board Utrecht, Brainport Eindhoven en Amsterdam Economic Board, en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarmee is de samenwerking allerminst afgebakend. Dit Uitvoeringsprogramma moet als voorbeeld dienen voor nieuwe vormen van samenwerking tussen Rijk en regio’s, waarbij ook andere partners kunnen aansluiten die de REOS-ambitie en -werkwijze ondersteunen.

Gedeeld Eigenaarschap

Onze invulling van het interim-programmamanagement voor REOS hebben we gebaseerd op de principes van ‘Gedeeld Eigenaarschap’, naar het gelijknamige boek dat we in 2015 hebben uitgebracht. Kern daarvan is opgavegericht samenwerken, met een open en adaptieve agenda en op basis van gelijkwaardige verhoudingen. Dit heeft onder andere geleid tot een informele en unieke samenwerkingsvorm waarin bijvoorbeeld het ambtelijke trekkerschap en het bestuurlijke ambassadeurschap bij verschillende organisaties zijn belegd. Ook het persoonlijke appèl van directeuren en bestuurders op het commitment van elkaar is kenmerkend voor de werkwijze en draagt bij aan het succes ervan.