10 jul 2020

Om de meer gebiedsgerichte aanpak van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) handen en voeten te geven, is de Omgevingsagenda ontwikkeld. Landsdeel Oost (provincie Gelderland en Overijssel) is al eerder gestart als pilot en daarom nu als eerste klaar met de agenda. Daarmee is een belangrijke stap gezet richting een nieuwe manier van interbestuurlijke samenwerking ten aanzien van de inrichting van Nederland. Linda Bruin van Royal HaskoningDHV werkte als procesbegeleider, samen met een team van Rijk en Regio, aan de ontwikkeling van deze Omgevingsagenda.

Duurzame, vitale en krachtige ontwikkeling van Oost-Nederland

Vertegenwoordigers van Rijk, regio, provincie, gemeenten en waterschappen hebben gezamenlijk in kaart gebracht wat er in Oost-Nederland moet gebeuren voor een duurzame, vitale en krachtige ontwikkeling van het landsdeel. Ook private partijen en maatschappelijke organisaties praatten mee. De Omgevingsagenda zal een vliegwiel zijn voor grote opgaven in Oost-Nederland op het gebied van woningnood, energietransitie, klimaatopgaven, landbouwtransitie en de natuuropgave.

“Met de vaststelling van de Omgevingsagenda Oost is een belangrijke stap gezet om met elkaar te werken aan slimme oplossingen voor het ruimtetekort in Oost-Nederland. Alleen als Rijk, regio en samenleving de handen ineen slaan kunnen we zorgen voor een economisch sterk en leefbaar Nederland op de lange termijn.” - Minister Ollongren

Integrale gebiedsgerichte aanpak

Met de Omgevingsagenda is in beeld gebracht wat er al loopt voor de aanpak van deze opgaven, waar het botst en welke acties nodig zijn om dit op te lossen. Overheden geven zo samen vorm aan complexe en samenhangende opgaven, en leggen de basis voor op elkaar afgestemde besluiten, als één overheid.

“De meerwaarde van de Omgevingsagenda bij de samenwerking en het interbestuurlijke proces is in de eerste plaats de inhoudelijke uitwerking van gezamenlijke acties.”Bart Parmet, provincie Overijssel

Pilot Oost-Nederland

Omdat het werken aan Omgevingsagenda’s nieuw is, is in 2018 gestart met de pilot voor Omgevingsagenda Oost. De pilot heeft lessen opgeleverd zowel voor landsdeel Oost als voor andere landsdelen die nog Omgevingsagenda’s gaan opstellen.

“Op basis van de leerervaringen die we hebben opgedaan zou ik andere landsdelen aanraden om vroegtijdig afspraken te maken over het type opgaven die in de omgevingsagenda thuishoren. En met een adaptieve agenda ontstaat er ruimte om opgaven verder uit te werken en op basis van nieuwe inzichten aan te scherpen.”Linda Bruin, procesbegeleider Royal HaskoningDHV

Tijdens het proces is een learning history bijgehouden waarin het proces en de opgedane lessen zijn beschreven. Daarnaast schreef Royal HaskoningDHV een advies met aanbevelingen en tips voor andere omgevingsagenda’s. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Linda Bruin.