15 apr 2020

Woningcorporaties, verenigd in de koepel Aedes, en vijf warmtebedrijven hebben een landelijk akkoord bereikt om minimaal 100.000 woningen versneld van het aardgas te krijgen en op warmtenetten aan te sluiten. Royal HaskoningDHV begeleidde in opdracht van de brancheorganisatie Aedes en de warmtebedrijven het proces om tot de afspraken in dit ‘Startmotorkader’ te komen. Ook boden we inhoudelijke ondersteuning bij het opstellen van het kennisdocument bij de afspraken.

Het Startmotorkader biedt woningcorporaties en warmtebedrijven handvatten om op projectniveau snel tot afspraken te komen over de aansluiting van woningen van corporaties op een collectief warmtesysteem en om de warmtelevering betaalbaar te houden. Het Startmotorkader is een uitwerking van een afspraak uit het Klimaatakkoord (onderdeel Gebouwde Omgeving) en ondersteunt de versnelling van de energietransitie in Nederland.

Ron de Graaf, strategie en management consultant bij Royal HaskoningDHV begeleidde de totstandkoming van het Startmotorkader: “Met deze afspraken geven woningcorporaties en warmtebedrijven een stevig steuntje in de rug aan alle partijen die lokaal aan de lat staan voor de uitvoering. Zo hoeft niet in elk project het wiel opnieuw te worden uitgevonden.”

In het kader zijn afspraken gemaakt over de volgende onderdelen:

  1. Schaalsprong voor opstarten wijkaanpak: Via gebundelde volumes kan de wijkaanpak worden opgestart en versneld. Inbreng van grote volumes en lange termijn investeringszekerheid zijn twee belangrijke voorwaarden voor kostendaling;
  2. Woonlastenneutraliteit: Huurders gaan op het moment van overstappen naar stadswarmte gemiddeld niet meer betalen dan ze voor hun gasrekening betalen;
  3. Inzicht in de kosten door een transparante businesscase: Als hulpmiddel bij deze onderhandelingen zullen partijen op projectbasis werken met een gestandaardiseerd model voor de businesscase, de template;
  4. Particuliere woningeigenaren mee laten profiteren: Warmtebedrijven zullen het aanbod dat corporaties krijgen, onder gelijke omstandigheden (woningtype en aansluiting), ook aan particuliere eigenaren aanbieden in hetzelfde gebied van het project.

Procesbegeleiding Startmotorkader

We hebben de totstandkoming van het Startmotorkader begeleid in een nauwe samenwerking met Aedes (namens 35 woningcorporaties) en de warmtebedrijven Eneco, Vattenfall, Ennatuurlijk, Stadsverwarming Purmerend en HVC. In het proces zijn ook de Woonbond, het Rijk, diverse gemeenten en de VNG betrokken.

Kennisdocument

We hebben ook de inhoudelijke ondersteuning geboden bij het opstellen van het bijbehorende kennisdocument. In dit document wordt het proces toegelicht om op lokaal niveau tot afspraken te komen. Ingegaan wordt op het maken van een plan, het transparant maken van de business case, het opstellen van meerdere scenario’s en het vaststellen van het contract.

Alle woningcorporaties, warmtebedrijven en gemeenten in Nederland kunnen dit kader en het kennisdocument gebruiken om op lokaal niveau sneller een overeenkomst te kunnen sluiten over de aansluiting van woningen op een warmtenet. Het kader biedt afspraken op landelijk niveau en handvatten voor lokaal maatwerk.

Contact