HaskoningDHV Nederland B.V. een onderneming van Royal HaskoningDHV | Kamer van Koophandel nr. 56515154

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op onze website. Uw voortgezet gebruik van deze website houdt in dat u akkoord gaat met onze Gebruiksvoorwaarden en de naleving daarvan.

Auteursrecht

Alle inhoud op deze website is eigendom van Royal HaskoningDHV of derde partijen die ons toestemming hebben gegeven om hun inhoud te publiceren. Geen inhoud op deze website mag worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Royal HaskoningDHV. Zie voor meer informatie onze Gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website dient uitsluitend ter algemene informatie. Hoewel Royal HaskoningDHV de informatie op deze website met de grootst mogelijk zorg heeft samengesteld, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Zie voor meer informatie onze Gebruiksvoorwaarden.

Privacy

Persoonlijke gegevens die actief worden verstrekt door bezoekers van deze website om informatiemateriaal te ontvangen, zullen uitsluitend voor dat doel worden gebruikt.

Gebruiksvoorwaarden

Deze Royal HaskoningDHV-website (hierna: de ‘Website’) wordt u aangeboden door Royal HaskoningDHV. Uw toegang tot en gebruik van deze Website en/of specifieke inhoud, gegevens, materialen of informatie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot tekst, foto's, afbeeldingen, links en overig materiaal (hierna: de ‘inhoud’) op deze Website of beschikbaar via deze Website, zijn onderworpen aan de voorwaarden voor gebruik zoals hieronder uiteengezet. Uw toegang tot of gebruik van deze Website houdt uw expliciete acceptatie van deze voorwaarden voor gebruik in. Indien u niet akkoord gaat met alle onderstaande voorwaarden voor gebruik, zou u deze Website niet moeten bezoeken of gebruiken.

De voorwaarden voor gebruik kunnen te allen tijde worden gewijzigd door Royal HaskoningDHV. Royal HaskoningDHV behoudt zich bovendien het recht voor deze Website of de inhoud daarop zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten en/of te wijzigen. Eventueel gewijzigde voorwaarden voor gebruik zullen van toepassing zijn na publicatie daarvan. Als u de Website blijft bezoeken of gebruiken na publicatie van gewijzigde voorwaarden, dan wordt u geacht deze gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd. Royal HaskoningDHV raadt u aan deze voorwaarden voor gebruik regelmatig te controleren.

Bij het creëren van de Website is de grootst mogelijke nauwkeurigheid in acht genomen. Hoewel Royal HaskoningDHV er alles aan doet om te waarborgen dat de inhoud van de Website juist en volledig is, kan Royal HaskoningDHV dit niet garanderen. Royal HaskoningDHV kan ook geen garanties geven met betrekking tot de werking, tijdigheid of beveiliging van de Website, of garanderen dat de Website vrij van fouten is of dat het resultaat dat wordt verkregen door het gebruik van de Website (waaronder begrepen de inhoud daarop) juist, volledig, nauwkeurig en betrouwbaar is of anderszins voldoet aan uw vereisten.

Bovendien kunnen geen rechten worden ontleend aan de Website of de inhoud daarop. Royal HaskoningDHV wijst uitdrukkelijk elke vorm van aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het gebruik (op welke wijze dan ook) van deze Website of de inhoud daarop of voor onderbrekingen of storingen in de beschikbaarheid van de Website. Royal HaskoningDHV kan ook niet garanderen dat de Website of de inhoud daarop of enige elektronische communicatie verzonden door Royal HaskoningDHV vrij is van virussen of andere besmettingen die schade zouden kunnen toebrengen. Alle informatie op de Website wordt aangeboden zoals deze is en zoals deze beschikbaar is (op basis van ‘as is’ en ‘as is available’).

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Royal HaskoningDHV hierbij uitdrukkelijk elke garantie uit, van welke aard ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, waaronder begrepen garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en navolging van rechten van derden of met betrekking tot de werking van deze Website of de inhoud daarop.

Het gebruik van de Website en de inhoud daarop is geheel voor uw rekening en risico. U gaat ermee akkoord Royal HaskoningDHV te vrijwaren tegen alle vorderingen (van derde partijen) die op enige wijze samenhangen met de Website, de inhoud daarop of het gebruik daarvan.

Alle informatie en rechten samenhangend met of voortvloeiend uit deze Website of het gebruik daarvan is eigendom van respectievelijk berusten bij Royal HaskoningDHV of derde partijen die akkoord zijn gegaan met publicatie op deze Website. Door uw bezoek aan de Website gaat u ermee akkoord dat u geen enkel deel van de Website of de inhoud daarop zult wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, afbeelden, publiceren, verkopen of doorlinken, en geen daarvan afgeleid werk zult genereren of gebruiken, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Royal HaskoningDHV.

Indien u een verzoek wilt indienen voor de bovengenoemde toestemming kunt u dit verzoek per e-mail richten aan: [email protected].

Persoonlijke gegevens zijn in de Europese Unie beschermd krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens. Derhalve worden eventuele gegevens van bezoekers die wij bewaren, verwerkt conform de wet. We bewaren gegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk is om een bepaalde vraag af te handelen.