De Themista® technologie

Themista® is een eenvoudige duurzame technologie voor de voorbehandeling van communaal slib. Themista® is een thermisch-chemische behandeling waardoor de biomassa afbraak en de biogasopbrengst in de nageschakelde slibgisting toenemen.

Resultaten Themista®

Een Themista® installatie verhoogt de organische slibafbraak – en daarmee ook de energieopbrengsten – met 10% tot 20%. Gezien de labprestaties, gunstige energiebalans, eenvoud en lagere operationele kosten zal de terugverdientijd – afhankelijk van de lokale situatie – 5 tot 10 jaar zijn.

VOORDELEN THEMISTA®

In vergelijking tot een conventionele slibgisting leidt toepassing van een Themista® installatie tot:

Hogere slibafbraak en biogasproductie
Lager chemicaliënverbruik (poly-elektrolyt) voor slibindikking
Betere ontwaterbaarheid van het uitgegiste slib
Kleinere reactoren, door een hogere slibconcentratie in de reactoren
Geen schuimproblemen tijdens de slibgisting, en dus een hogere capaciteit van de reactor en minder gebruik van chemicaliëne
Gunstige warmtebalans (geen stoom)
Relatief lage investeringskosten

De ‘gouden driehoek’

De innovatieve slibgistingstechnologie Themista® is ontwikkeld door Royal HaskoningDHV in samenwerking met STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer), Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Dit project is medegefinancierd met een bijdrage van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie en met Topsector Energie-subsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

Om het innovatieproces van Themista® te stimuleren hebben de volgende partijen een samenwerkingsverband opgezet: STOWA (Stichting Toegepast Onderozek Waterbeheer), Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Royal HaskoningDHV, TU Delft, Logisticon Water Treatment and Endress + Hauser.

 

 

Doel van dit samenwerkingsverband is vanuit gezamenlijk (pilot)onderzoek kennis en ervaring op te doen. In 2016 hebben we samen de eerste praktijkinstallaties gerealiseerd. Het proces wordt financieel ondersteund vanuit de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Europese Unie (LIFE+).

De betrokken partijen hebben bewust gekozen voor samenwerking binnen de ‘gouden driehoek’ van overheid, kennisorganisaties en bedrijfsleven. Dit was bijvoorbeeld erg succesvol bij de ontwikkeling van de Nereda® technologie voor afvalwaterzuivering vanuit het Nationaal Nereda Onderzoek Programma (NNOP).

Achtergrond

Terugwinning van energie en grondstoffen uit afvalwater is een zinvolle stap richting een duurzame samenleving. De Nederlandse waterschappen geven hier vorm aan in de energie en grondstoffenfabriek (www.efgf.nl).

Daarnaast hebben verschillende partijen in Nederland duurzame doelstellingen en ambities geformuleerd, waaronder:

MJA-3, met als doel een toename van de energie-efficiënte met 30% tussen 2005 en 2020.
Klimaatakkoord, waarbij tussen de Unie van Waterschappen en het Rijk (bovenop de MJA-3) onder meer is afgesproken:
voor de lange termijn (2050) te streven naar een energieneutrale waterschapssector;
de doelstelling te hanteren om de uitstoot van broeikasgassen met 30% te reduceren in de periode 1990 – 2020 (ongeveer 200 kiloton CO2– equivalenten);
ambitie na te streven om in 2020 een aandeel duurzame energie te realiseren van 40% van de energiebehoefte door eigen opwekking.
Het kabinet streeft naar 14% duurzame energie in 2020 en 16% in 2023.

Ephyra® en Themista® brengen bovenstaande energiedoelstellingen dichterbij. Daarnaast leveren ze een positieve bijdrage aan de reductie van afval uit rioolwaterzuiveringen.

Ook draagt een efficiëntere slibgisting bij aan het verlagen van operationele kosten voor afvalwaterzuivering en de kosten voor de slibeindverwerking.