Assetmanagement gaat over het managen van assets of letterlijk vertaald ‘het beheer van kapitaalgoederen’. Bij assets moet u denken aan assetsystemen zoals openbare ruimte en infrastructuur (bruggen, wegen, sluizen, verkeerscentrales, riolering, verhardingen en groen).

Waarde creëren

Infrastructuur en openbare ruimte zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Deze voorzieningen zijn onmisbaar als het gaat om maatschappelijke thema’s zoals leefbaarheid, gezondheid, economie, bereikbaarheid en de ontwikkeling van onze kinderen.

Deze waarde ontstaat niet vanzelf. Assets moeten daarvoor bepaalde prestaties leveren. Bijvoorbeeld: om de bereikbaarheidswaarde te borgen zal de infrastructuur het verkeer met een zekere snelheid moeten kunnen afwikkelen. Voor het laten presteren van de assets is een groot scala aan maatregelen en activiteiten nodig, zoals bijvoorbeeld nieuwbouw, reconstructie, onderhoud, verkeersmanagement, vergunningverlening en handhaving. Hieraan zijn kosten verbonden voor mensen, materialen en materieel.

Als assets onvoldoende presteren, dan nemen de risico’s toe. Dan kunt u denken aan risico’s ten aanzien van de eerder genoemde waarde, bijvoorbeeld risico’s op het gebied van bereikbaarheid of leefbaarheid. Maar ook aan bijvoorbeeld financiële of veiligheidsrisico’s. Assetmanagement staat dus voor een optimale balans tussen waarde, prestaties, risico’s en kosten.

Assetmanagement ≠ beheer en onderhoud?

Wij horen regelmatig de vraag: “Wat is nu eigenlijk het verschil tussen assetmanagement en beheer?” Wij zien assetmanagement als de verdere doorontwikkeling van beheer of anders gezegd: beheer vanuit een vernieuwd perspectief. Belangrijke elementen van dat perspectief zijn het denken in waarde, prestaties en risico’s en het verbinden van teams, mensen en disciplines om die waarde duurzaam te borgen.

Voor ons staat voorop dat wij graag organisaties helpen die willen werken aan waardevolle assets met een optimale balans tussen prestaties, risico’s en kosten. En of dat dan assetmanagement of beheer genoemd wordt, maakt voor ons geen verschil.

Hoe brengt u assetmanagement in de praktijk?

Beheerorganisaties van infrastructuur en openbare ruimte staan voor ongekende uitdagingen. De omgeving waarin deze kapitaalgoederen functioneren, verandert snel door ontwikkelingen op het gebied van klimaat, energie, digitalisering, duurzaamheid, cybersecurity en technologie. Dit stelt nieuwe eisen aan assets. De assets zelf verouderen en worden steeds intensiever gebruikt. En tegelijkertijd wordt van beheerorganisaties steeds nadrukkelijker verwacht dat zij de beschikbare budgetten effectief, efficiënt en transparant besteden.

Uiteraard liggen er ook veel kansen. Samen met u werken wij graag aan voorspelbaar, transparant, doeltreffend en toekomstbestendig assetmanagement. Op basis van onze decennialange ervaring weten wij dat hiervoor vier essentiële elementen nodig zijn:

1. Een doelgerichte aanpak

De assetmanagement-procesketen bestaat uit beleidsontwikkeling, programmering, voorbereiding, uitvoering, evaluatie en verbetering. Bij deze stappen zijn veel mensen betrokken: van bestuurders en beleidsmedewerkers tot projectleiders, onderhoudsspecialisten en inspecteurs. Met een doelgerichte aanpak verloopt de procesketen gecoördineerd en soepel en is deze gericht op het halen van optimale waarde uit uw assets.

Zo dienen bijvoorbeeld de financiële consequenties en relevante afwegingen inzichtelijk te worden gemaakt. Als dit niet gebeurt, loopt de beheerorganisatie het risico de middelen niet efficiënt te besteden en geen optimale keuzes en afwegingen te maken. Dit heeft grote gevolgen voor de prestaties, risico’s en kosten van uw assets.

Onze professionals kunnen u adviseren over onder andere investeringskosten, groot onderhoud en renovatiekosten. Wij kunnen op relatief korte termijn een Life Cycle Costs berekening verzorgen waarbij naast beheer en onderhoud ook de investeringskosten betrokken worden.

2. Informatie op orde

Een goede informatievoorziening is onmisbaar. Het gaat daarbij om informatie over bijvoorbeeld de aard, ligging, conditie, prestaties en gebruik van uw assets. Het is daarbij belangrijk om eerst stil te staan bij uw informatiebehoeften en er vervolgens voor te zorgen dat de gewenste informatie actueel, betrouwbaar en snel toegankelijk is én blijft.

Door het verkrijgen van een beter inzicht, is het mogelijk gericht te acteren op het beheer en onderhoud in de openbare ruimte en dit leidt tot lagere kosten. Het is ook mogelijk op een eenvoudige wijze langjarig vooruit te kijken door (integrale) informatiesystemen. Dit zorgt voor een transparante optimalisatie in de communicatie.

Onze ervaring is dat datamanagement en een goed functionerend informatiesysteem zoals Castor voor plannen en begroten nodig is binnen assetmanagement. U houdt zich op deze wijze bezig met risicogestuurd beheer, voorspellend onderhoud en artificiële intelligentie.

3. Hoogwaardige kennis

Hoogwaardige technische en inhoudelijke kennis van de betreffende assets is en blijft essentieel voor succesvol assetmanagement. Alleen met geactualiseerde en gespecialiseerde kennis op het gebied van bijvoorbeeld techniek, duurzaamheid, constructieve veiligheid en risicomanagement haalt u maximale waarde uit uw assets.

Zo heeft een asseteigenaar de verantwoordelijkheid om aan te tonen of een kunstwerk voldoet aan wet- en regelgeving en een voldoende onderhoudsstaat. Door gedegen assetmanagement komt de beheerorganisatie niet voor onvoorspelbare verrassingen te staan en kan zij op basis van stakeholderseisen en organisatiewaarden (constructieve veiligheid en functioneel gebruik) een goede balans te vinden in prestaties, kosten en risico’s. Onze professionals zijn expert in onder andere assetmanagement voor kunstwerken. Ze hebben veel ervaring in het bepalen of de capaciteit van de kunstwerken nog voldoende toereikend is – nu en in de toekomst – om de toename in de belasting voldoende te accommoderen en in te spelen op trends en ontwikkelingen. Daarnaast kunnen wij u helpen om de machineveiligheid van (beweegbare) kunstwerken te borgen. Ons doel is om u te voorzien van een advies waarbij u kosteneffectief en efficiënt te werk kunt gaan tegen zo laag mogelijke risico’s.

4. Professioneel team

Assetmanagement is mensenwerk. De betrokken mensen in uw organisatie zijn doorslaggevend voor het succes. Een professioneel team en een goede beheerorganisatie vormen in onze ogen dan ook het belangrijkste element van toekomstbestendig assetmanagement.

Wij kunnen u helpen bij één of meer van deze vier elementen. Wij baseren onze dienstverlening op de NEN-ISO 55000, een veelgebruikt kwaliteitssysteem voor assetmanagement-/beheerorganisaties. Daarbij maken wij gebruik van het iAMPro Assetmanagement model, dat houvast biedt bij het in praktijk brengen van assetmanagement. In onze aanpak leggen we echter meer nadruk op de mens én op informatiemanagement, die we in het hart van het model plaatsen (zie model hieronder). Assetmanagement is ménsenwerk en het zijn de mensen in de beheerorganisatie die daar op een waardevolle manier invulling aan kunnen geven. Wij kunnen zorgen voor een goede implementatie in de organisatie, de formatie op orde brengen met organisatie advisering en diverse assetmanagement trainingen verzorgen.

Waardevolle assets met een optimale balans tussen prestaties, risico’s en kosten, voor u en voor onze leefomgeving. Daar gaat het om. Het is onze passie om een bijdrage te leveren aan toekomstbestendig assetmanagement.

Meer weten? Kijk op royalhaskoningdhv.com/assetmanagement hoe wij u van dienst kunnen zijn.