In het kader van de Green Deal afvalreductie en -recycling in treinen en op stations hebben NS, ProRail en het ministerie van I&W drie ambitieuze doelen gesteld: 15% reductie en 75% recycling afval in 2020 (t.o.v. 2014), gerealiseerd binnen vier jaar en zonder extra kosten voor de reiziger. NS en ProRail hebben de hulp van Royal HaskoningDHV ingeroepen bij het opstellen van een visie, de opzet van een ketenbreed programma en het implementeren van de maatregelen uit de visie via verschillende deelprojecten.

Met ongeveer één miljoen reizigers per dag, verspreid over stations en treinen door heel Nederland, zat de uitdaging in het effectief sturen van consumptie- en scheidingsgedrag van mensen in een openbare omgeving en in het efficiënt en financieel aantrekkelijk inrichten van de inzameling van verschillende afvalstromen.

Visie en implementatie afvalbeleid op stations en in treinen

Copyright foto: Karin Hoekstra


Royal HaskoningDHV heeft middels data-analyse inzichtelijk gemaakt welke afvalstromen de meeste impact hebben op de doelstellingen. Vervolgens is er in een aantal sessies met stakeholders uit de keten van strategisch naar operationeel niveau toegewerkt naar een visie met concepten voor inkopen en bron- en nascheiden om de doelstellingen te behalen.

Vervolgens hebben we de opzet van een uitvoeringsprogramma Green Deal binnen NS ondersteund. Gezamenlijk met NS en ProRail hebben we een vertaalslag gemaakt naar een concreet uitvoeringsprogramma met deelprojecten die variëren van het bestellen van afvalbakken en bijbehorende stickers, het helpen opstellen van communicatie naar reizigers, het aanpassen van processen bij schoonmakers, het inrichten van milieustraten op stations, het zoeken naar mogelijkheden voor nascheiden, het bijsturen van inkoopprocessen van retail tot het ontwikkelen van herbruikbare verpakkingen.

Visie en implementatie afvalbeleid op stations en in treinen

Copyright foto: Karin Hoekstra


Inmiddels zijn er een aantal deelprojecten in de vorm van pilots gerealiseerd. Deze pilots zijn gemonitord en hebben learnings in de hele keten van inkoop tot verwerking, opgeleverd waardoor ProRail en NS hun beleid kunnen aanscherpen en kunnen overgaan tot landelijke uitrol. Zo zal er steeds meer reductie en recycling van afval worden gerealiseerd.