Elst Zuidoost is voornamelijk bedrijventerrein dat geleidelijk gegroeid is vanaf de jaren ’50. Het heeft een gemêleerd terrein opgeleverd met moderne en verouderde delen en een kwetsbare infrastructuur. De gemeente ontdekte dat kleine incidentele plannen geen soulaas bieden voor de problemen en een samenhangende benadering ontbrak. Daarom is een samenhangende ruimtelijke visie voor het gebied opgesteld die vergezeld gaat van een ontwikkelstrategie. In de ontwikkelstrategie komt de vraag welke rol de gemeente kiest nadrukkelijk aan de orde. Hoe kun je als gemeente je schaarse middelen als geld en grond op de meest effectieve wijze inzetten en de energie in het gebied mobiliseren om de beoogde doelen te bereiken?

Visie Elst Zuidoost | Royal HaskoningDHV

In dit project gebruiken we het planproces van de visie om aan draagvlak te werken bij de ondernemers in het gebied. Na een grote startbijeenkomst is een initiatiefgroep in het leven geroepen die in alle fasen van het project heeft kunnen meedenken en reageren. Zo zijn verschillende mogelijke ontwikkelingsrichtingen naast elkaar gezet en met elkaar bediscussieerd.

Profit | Royal HaskoningDHV

Planet | Royal HaskoningDHV

People | Royal HaskoningDHV