Op de locatie RWZI Papendrecht wordt sinds 1 juli 2016 gedurende 9 maanden een proef gedaan waarbij in één van de twee parallelle zuiveringsstraten continu poeder aktiefkool (PAK) wordt gedoseerd. De PAK adsorbeert de met het influent aangevoerde microverontreinigingen zoals medicijnresten, huishoudelijke chemicaliën, cosmetica en gewasbeschermingsmiddelen.

Verwijdering van microverontreiniging met PAK | Royal HaskoningDHV

Het conventionele zuiveringsproces op een RWZI verwijdert deze stoffen niet of slechts ten dele. De resten van deze verontreinigingen komen dus normaal gesproken in oppervlaktewater terecht waar ze schade kunnen aanrichten aan waterorganismen. Daarnaast wordt oppervlaktewater gebruikt als bron voor drinkwaterbereiding, ook om die reden is verlaging van de concentraties van deze stoffen gewenst. In opdracht van STOWA voert Royal HaskoningDHV samen met LeAF het onderzoek uit naar het rendement van toevoeging van poederkool in de rioolwaterzuivering.

Het probleem

De Maas kan en moet schoner. Met dat motto werken de drinkwaterbedrijven en waterschappen die gelegen zijn aan de Maas met elkaar samen in het consortium Schone Maaswaterketen. In dit samenwerkingsverband wordt onderzocht of de in Zwitserland op kleine schaal geteste PACAS technologie ook voor de Nederlandse situatie geschikt is.

Verwijdering van microverontreiniging met PAK | Royal HaskoningDHV

De oplossing

In opdracht van STOWA voert Royal HaskoningDHV samen met LeAF het onderzoek uit naar het rendement van toevoeging van poederkool in de rioolwaterzuivering. Royal HaskoningDHV heeft het onderzoeksplan opgesteld, LeAF heeft de labproeven uitgevoerd voor de selectie van de juiste poederkool. Verder is een leverancier geselecteerd voor levering van de doseerapparatuur, en zijn de aanbesteding van de poederkool en laboratorium begeleid. Royal HaskoningDHV en LeAF doen de dagelijkse begeleiding van het onderzoek, met monstername, voorbereiding van analyses, verzamelen van meetresultaten, interpretatie en verslaglegging.

Het resultaat

Met de resultaten van het onderzoek wordt een rapport opgesteld met daarin de vertaling naar de Nederlandse situatie. Met het opstellen van een business case wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre deze technologie toegevoegde waarde biedt in de doelstelling van het consortium Schone Maaswaterketen: de Maas kan en moet schoner.

Verwijdering van microverontreiniging met PAK | Royal HaskoningDHV