Het Markermeer is met 70.000 hectare één van de grootste natuurgebieden en zoetwatermeren van Nederland en Europa. Desondanks heeft het Markermeer ecologisch gezien problemen: natuurlijke moeras- en oeverzones ontbreken. Het Markermeer heeft hierdoor minder ecologische variatie. Door de aanleg van dammen en dijken is de natuurlijke dynamiek in het Markermeer voor een groot deel aan banden gelegd. 

De Uitdaging

Met Marker Wadden wordt een impuls gegeven aan het herstel en ontwikkeling van het ecosysteem. Het is de grootste natuurontwikkelingsambitie in Nederland. Met een initiële omvang van 500 hectare bovenwater natuur - uit te breiden tot >4.000 hectare - is het plan een uitdaging voor internationaal opererende bedrijven en baggeraars. Op een inventieve manier worden natuureilanden gebouwd met behulp van slib, klei en zand. Zo ontstaat een robuust natuurgebied – een vogelparadijs dat toegankelijk is voor natuurliefhebbers en watersporters.

Onze oplossing

Royal HaskoningDHV is samen met Natuurmonumenten - en later ook RWS – opgetrokken om Marker Wadden tot een succes te maken. Onze kracht ligt in onze technisch inhoudelijke kennis, het kennen van de procedures, de stakeholders en kennis van aanbestedingen. Wij zijn betrokken bij verscheidene ontwikkelingen in het Markermeer en benutten de samenhang hier tussen wat heeft bijgedragen aan de snelheid van het project. Na het verkrijgen van voldoende financiële middelen moest Marker Wadden juridisch worden vastgelegd. De periode van tien maanden die het heeft gekost om de besluitvorming van het bestemmingsplan af te ronden, is zeer kort voor een bestemmingsplan van deze omvang. Wij hebben de hele planologische procedure geleid (waaronder NRD, het planMER, Passende Beoordeling, het ontwerpplan, de inspraak en het definitieve bestemmingsplan) en in2014 de vergunningsbesluiten voorbereid, waaronder het projectplan Waterwet, de Ontgrondingsvergunning en bijbehorend projectMER. In mei 2014 is de aanbesteding gestart. RWS treedt op als aanbestedende dienst mede namens Natuurmonumenten. Wij hebben in samenwerking met de partijen de inkoopstrategie ontwikkeld en de aanbesteding voorbereid, wat geleid heeft tot een contract waarin design, build en maintain zijn gecombineerd. De aanbesteding heeft de concurrentiegerichte dialoog gevolgd, zodat contract en aanbieding in stappen naar elkaar toegroeiden. Parallel hieraan gaat de zoektocht naar extra financiering door. Wij hebben geholpen bij de aanvraag van Europese (LIFE) subsidies.

Het Resultaat

Met onze inbreng is het bestemmingsplan Marker Wadden opgesteld en onherroepelijk vastgesteld. Ook de benodigde vergunningen zijn verleend. Tevens is via een zorgvuldig aanbestedingsproces, waarbij via dialoogrondes ook de kennis en ervaring van aannemers is ingebracht, de beste aannemer voor dit project gecontracteerd. Het resultaat van deze werkzaamheden is een in zeer korte tijd volledig doorlopen planuitwerkingsfase en de daarbij behorende besluiten. Met dit resultaat wordt een prima start geboden aan de realisatiefase die in oktober 2015 is ingezet.