© Royal HaskoningDHV

De uitdaging

Het dijkvak Hoorn - Amsterdam maakt onderdeel uit van een ring van waterkeringen die de provincie Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal beschermt. Volgens de huidige normen kan onder extreme omstandigheden, zoals langdurig hoge waterstanden op het Markermeer, de stabiliteit van de dijk niet meer worden gegarandeerd. Het is noodzakelijk de dijk (over ca. 33 km) te versterken om de bevolking en het land blijvend te kunnen beschermen tegen overstromingen. De dijkversterking moet gerealiseerd worden in een gebied met zeer slappe ondergrond (veen), beschermde dorpsgezichten, rijke cultuurhistorie, EHS, Natura 2000, intensieve recreatie en enigszins beperkte ontsluitingsmogelijkheden. 

De oplossing

Met de dijkversterking moet de veiligheid van het dijkvak voor tenminste 50 jaar worden gegarandeerd. Het doel is om een veilige, toekomstbestendige en een in zijn omgeving passende waterkering te realiseren. Bestaande functies en waardevolle elementen blijven zoveel mogelijk behouden en kansen voor de versterking ervan worden benut. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaf Royal HaskoningDHV de opdracht om naast de inhoudelijke uitwerking een belangrijke rol te vervullen in het project- en procesmanagement, de interne en externe communicatie en bij de visievorming rond het project.

Het resultaat

Royal HaskoningDHV is verantwoordelijk voor het maken van de startnotitie, vele inhoudelijk aanvullende studies, de milieueffectrapportage en bijbehorende onderzoeken, vergunningen, SE, ruimtelijk kwaliteitskader, 3D waterbouwkundige ontwerp, visualisaties, integraal ontwerp, kostenraming, uitvoeringsadvies en het dijkverbeteringsplan. In deze rapportages zijn verschillende oplossingsrichtingen geïnventariseerd en beoordeeld. Daarbij zijn innovatieve concepten zoals de Oeverdijk meegenomen en is de studie Dijken op Veen zo veel mogelijk geïntegreerd. Mede aan de hand daarvan en op basis van een beschrijving van de huidige ruimtelijke kwaliteit van de dijk en gedefinieerde ontwerpuitgangspunten zijn per dijksectie varianten opgesteld. In het dijkverbeteringplan worden per dijksectie de ontwerpen van het vastgestelde voorkeursalternatief uitgewerkt. 

Omvang project

Tot 2012 betroffen de werkzaamheden het dijkvak Edam-Amsterdam. Daarna is het project samengevoegd met Hoorn-Edam en wordt intensief samen gewerkt met Arcadis voor het gehele dijkvak.