De gemeente Utrecht werkt aan de CO2-neutrale stad. Duurzame energie vormt daarin een belangrijke bouwsteen. Een van de initiatieven op dat vlak betrof het benutten van windenergie in de stad. Na een locatiekeuzestudie was Lage Weide een mogelijke locatie. De gemeente wilde een milieu-effectrapport (MER) laten opstellen voor een ‘Structuurvisie Windenergie’. Verschillende varianten moesten worden onderzocht. Daarbij waren het aantal turbines, de opstelling van de turbines, en het vermogen en daarmee de hoogte van de turbines, allemaal nog variabel. Dat leverde een groot aantal varianten op. Er was een klankbordgroep samengesteld die een belangrijke adviserende rol had in het proces. Royal HaskoningDHV was gevraagd het proces te begeleiden. We gebruikten voor diverse sessies onze i-Room in Amersfoort.

Inhoudelijk ontstonden er discussies over normstelling. De milieuwetgeving biedt geen duidelijke kaders voor windturbines in stedelijke gebieden. Onder andere laagfrequent geluid was daarbij een moeilijk te beoordelen aspect. Toen het MER uiteindelijk klaar was, besloot de gemeenteraad na veel discussie uiteindelijk om niet verder te gaan met het plan…Ook dat gebeurt.

Windenergie Lage Weide | Royal HaskoningDHV