De gemeenten op Voorne-Putten willen in 2021 een breed gedragen warmtetransitievisie presenteren. Royal HaskoningDHV zorgt daarvoor, samen met Innoforte. Daarbij is Royal HaskoningDHV met name verantwoordelijk voor de participatie en het bestuurlijke proces.

Van het aardgas af

Voorne-Putten is een eiland met vier gemeenten, 155.000 inwoners en bijna 70.000 woningen. In het regeerakkoord is afgesproken dat elke gemeente uiterlijk in 2021 voor elke wijk een 'Transitievisie Warmte' moet kunnen presenteren. In 2040 moeten alle gebouwen van het aardgas af zijn en een duurzame warmtebron hebben. De vier gemeenten hebben hun krachten gebundeld voor de energietransitie en gaan dit jaar voor iedere wijk in beeld brengen wat de beste alternatieven zijn voor aardgas en wat goede momenten zijn om die toe te passen. Tegelijkertijd wordt de Regionale Energie Strategie (RES) uitgewerkt; de transitievisie wordt in lijn daarmee ontwikkeld.

Haalbaar en gedragen

Met woningcorporaties, het waterschap, bedrijven en inwoners ontwikkelen we een haalbare en gedragen warmtetransitievisie met wijkwarmteplannen, zodat de belanghebbenden investeringen en planningen hierop kunnen afstemmen. Concreet bestaat de opdracht uit vier delen:

  1. Eén integraal overzicht voor het eiland en per gemeente, met de warmtebronnen en maatschappelijke kosten en baten. Plus de relevante warmteopties (het wat) en fasering (het wanneer) per wijk.
  2. De zienswijze van Voorne-Putten, o.a. aan de hand van enkele transitieprincipes die we vaststellen met bewoners. Daarvoor worden gesprekken gevoerd met vijftig inwoners, een afspiegeling van de eilandbevolking.
  3. Een zo breed mogelijk gedragen Transitievisie, afgestemd met de voornaamste stakeholders en bekend bij de gemeentelijke organisaties.
  4. Een praktisch advies over rollen en taken van de gemeente in de uitwerking en uitvoering van de visie en de stappen om tot de uitvoering te komen, in de vorm van een afwegingskader.

Focus op participatie

We werken voor deze opdracht samen met Innoforte, dat het technisch-economische rekenwerk voor zijn rekening neemt: welke energiebronnen moeten waar worden ingezet en welke investeringen zijn daarmee gemoeid. Royal HaskoningDHV tekent voor de participatie met de bewoners en stakeholders, zoals corporaties en landbouworganisaties. Ook is Royal HaskoningDHV verantwoordelijk voor de bestuurlijke kant van het proces, met het oog op een slagvaardige en goed afgestemde (politieke) besluitvorming.

Bij het opstellen van de Warmtetransitievisie Voorne-Putten zijn een groot aantal personen betrokken. Daarvoor zijn in dit proces een aantal bijeenkomsten georganiseerd. 

  • Expeditie met bestuurders en (beleids)medewerkers van de betrokken organisaties; 
  • Twee werksessies met een representatieve groep van 50 bewoners (de 50 van Voorne-Putten); 
  • (Regionale) presentaties voor gemeenteraden en colleges. 

De Warmtetransitievisie Voorne-Putten werd ontwikkeld op basis van technisch-economische ontwerpprincipes, sociale principes en binnen een landelijk en regionaal kader van de Regionale Energiestrategie.

Wethouder Igor Bal, gemeente Nissewaard, tekende namens de vier gemeenten de overeenkomst met Innoforte en Royal HaskoningDHV: "De overgang naar aardgasvrij is een grote opgave op Voorne-Putten. We gaan daarom stap voor stap met inwoners en bedrijven aan de slag om de vernieuwing en verduurzaming tot stand te brengen."
 
Ron de Graaf, Royal HaskoningDHV: "Onze toegevoegde waarde is dat we de drie sporen heel goed begrijpen: technisch-economisch, participatie en het bestuurlijke proces. We weten hoe het werkt, we spreken de taal en brengen het bij elkaar voor een doelgerichte uitvoering."

Het resultaat

Een gezamenlijke warmtetransitievisie, die Voorne-Putten richting geeft voor de warmtetransitie richting 2050.