Terheijden wil het eerste aardgasvrije dorp van Noord-Brabant worden, met een warmtenet en een WKO-installatie. Royal HaskoningDHV schreef het plan van aanpak voor de implementatie, volgend op de met succes aangevraagde subsidie proeftuin aardgasvrije wijken.

Dorp van het aardgas af

In het dorp Terheijden hebben de bewoners zich verenigd in het Traais Energie Collectief (TEC). De bewoners willen van het aardgas af door met elkaar een warmtenet realiseren en in eigendom te exploiteren. Een bijzonder, lokaal initiatief om de energietransitie te verwezenlijken.

Collectief warmtenet

Het initiatief van het Traais Energie Collectief (TEC) om Terheijden in het kader van de energietransitie aardgasvrij te maken kon ontwikkeld worden dankzij de in 2018 beschikbaar gestelde subsidie proeftuin aardgasvrije wijken. Zo werd de combinatie gemaakt tussen kansrijke lokale initiatieven en landelijke ontwikkelingen waarmee die initiatieven verder kunnen worden gebracht. De aanleg van het warmtenet is mede realiseerbaar doordat ook de vervanging van de riolering aan de orde is. Het project kent een aanzienlijke complexiteit, met verschillende rollen van de betrokken partijen, zoals TEC, netbeheerders, projectontwikkelaars, het drinkwaterbedrijf en de gemeente.

Inmiddels is de eerste fase van de aanleg van start gegaan. Die betreft de aanleg van een warmtenet in het centrum van Terheijden voor 334 woningen en vijf grote gebouwen. Het warmtenet wordt gekoppeld aan een kleinschalige bio-energiecentrale en een WKO-systeem. In de nog te plannen tweede fase wordt het warmtenet aangesloten op een geothermie-bron.

Stakeholders bijeen voor integrale aanpak

Royal HaskoningDHV raakte bij het project betrokken na eerdere ondersteuning van de gemeente en TEC bij de succesvolle aanvraag van de noodzakelijke subsidie voor de aanleg van het warmtenet. Royal HaskoningDHV bracht de stakeholders bij elkaar en had oog voor ieders rol en belang in de energietransitie. Een integrale workshop met alle betrokken sleutelpartijen legde de basis voor een eerste aanzet van het plan van aanpak, dat vervolgens met alle stakeholders is afgestemd.

Van eerste idee tot realisatie warmtenet

Deze ondersteuning vergde naast technische kennis ook deskundigheid op het gebied van participatie, procesmanagement en juridische aangelegenheden. Vervolgens heeft Royal HaskoningDHV het volledige plan van aanpak geschreven voor de realisatie van het warmtenet, van eerste idee tot en met de realisatiefase. Het plan biedt inzicht in alle rollen, belangen en processtappen en zorgde voor een flinke versnelling van het proces. Onderdeel van het plan was ook de totale engineering van de herinrichting van de straten in Terheijden voor het vervangen van de riolering én de inpassing van het warmtenet.

Joost van der Veldt, Royal HaskoningDHV: ‘We hebben alle betrokken stakeholders inzicht gegeven in de complexiteit en de gewenste structuur van het proces, inclusief de stappen die gezet moesten worden richting succesvolle implementatie. En we hebben bijgedragen aan het wederzijdse vertrouwen, essentieel voor de realisatie.’

HET RESULTAAT

Mede dankzij de ondersteuning door Royal HaskoningDHV kon in Terheijden een concreet begin worden gemaakt met de aanleg van een warmtenet, op weg naar een aardgasvrij dorp. We leverden het volledige plan van aanpak, van eerste idee tot en met de concrete projectrealisatie.

Contact

Joost van der Veldt

Managing Consultant Energietransitie

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten

Gerelateerde diensten