De uitdaging Laarberg is het regionale bedrijvenpark in het oostelijke deel van de Achterhoek. De ontwikkeling van Laarberg betreft een duurzame motor voor de regio om ondernemers in de 3 topsectoren Maakindustrie, AgroFood en Duurzame Energie maximaal te faciliteren.

Topsectoren waar Nederland wereldwijd sterk in is en waar de Achterhoek een grote bijdrage aanlevert. Laarberg staat voor een bundeling van krachten om daarmee de concurrentiepositie van de regio te waarborgen, te verstevigen en te verbeteren. Onze oplossing Vanwege de economische tijden waar Nederland zich in bevindt, is er afgeweken van traditionele planvorming. Wij zijn samen met de opdrachtgever gestart vanuit een bottum-up benadering om op basis van de plek de mogelijkheden te onderzoeken.

Belangrijk uitgangpunt binnen dit onderzoek is maximale flexibliteit voor de toekomst. Het resultaat De gekozen aanpak heeft geleid tot ruimtelijke kaders waarbinnen de ontwikkeling plaatsvinden. In het ruimtelijk kader heeft cultuurhistorie, de Grolse Linie, een centrale plek gekregen. Het vormt de kapstok van de ontwikkeling. De ruimtelijke kaders zijn uiteindelijk vastgelegd in een masterplan, een structuurvisie, een concept stedenbouwkundige visie, beeldkwaliteitsplan plan en ondertussen al in diverse deelbestemmingsplannen. Tijdens de planvorming van het bedrijvenpark is de omgeving nauw betrokken geweest bij de gemaakte keuzes. Het ontwikkelen van een solarpark in combinatie met natuurontwikkeling en waterberging maakt onderdeel uit van de planontwikkeling.

Structuurvisie uitbreiding regionaal bedrijvenpark Laarberg | Royal HaskoningDHV

Contact

Edwin Hondorp

Stedenbouwkundige, Planstudie en Regionale Ontwikkeling

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten

Gerelateerde diensten