Het stelsel van de Omgevingswet staat stevig in de steigers. Wetten, aanvullingswetten, besluiten en regelingen: het merendeel is klaar, besproken in de Eerste en Tweede Kamer en er wordt volop geoefend in leerkringen, cursussen en met de Crisis- en herstelwet. Op 11 februari 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Invoeringswet, zodat inwerkingtreding weer een stap dichterbij is gekomen. Royal HaskoningDHV is gevraagd om bij te dragen aan al deze onderwerpen op rijksniveau.

De woningbouwopgave, energietransitie en klimaatadaptatie; het zijn allemaal vraagstukken die vragen om een integrale benadering en straks gestalte gaan krijgen met de instrumenten van de Omgevingswet. Onderwerpen waarbij veel verschillende partijen, belangen en technische oplossingen bij elkaar komen. In deze politiek bestuurlijke omgeving hebben we met strategische advisering en juridische expertise een bijdrage geleverd om het stelsel van de Omgevingswet tot stand te brengen.

Besluit kwaliteit leefomgeving

In de Omgevingswet en in het bijzonder de uitvoeringsregels in het Besluit kwaliteit leefomgeving staan de inhoudelijke normen waaraan overheden zich moeten houden, bijvoorbeeld op het gebied van geluid en geur van activiteiten, externe veiligheid en erfgoed. We zijn gevraagd om mee te schrijven aan de wet vanwege onze juridische kennis van bestaande regels, Europese regelgeving, het systeem van de Omgevingswet. Ook weten we vanuit de vele Omgevingswet projecten, hoe dit in de praktijk uitpakt. Dit zorgt voor robuuste regelgeving met draagvlak.

Integrale Adviescommissie Omgevingswet

Ook was Esther Knabben, strategisch adviseur bij Royal HaskoningDHV, aangesteld als secretaris van de onafhankelijke Integrale Adviescommissie Omgevingswet. Deze commissie adviseerde de wetgever vanuit het oogpunt van de uitvoeringspraktijk van de wet- en regelgeving. De combinatie van kennis van de Omgevingswet én de ervaring met complexe overheids- en wetgevingsprocessen, zoals Kamerdebatten en technische briefings, zijn de cruciale ingrediënten om in een korte tijd tot adviezen te komen die hun doorwerking in het wetgevingstraject hebben.

Deze kennis en ervaring op rijksniveau helpt ons ook om u optimaal te kunnen adviseren en verder te helpen met de implementatie van de Omgevingswet.

Neem gerust contact met ons op als u wilt sparren over de vervolgstappen voor uw organisatie, gemeente of regio.

Meer informatie

  • De adviezen zijn hier terug te lezen.
  • Het integrale eindadvies kunt u hier lezen.