Royal HaskoningDHV heeft voor de gemeente Heumen een ruimtelijke visie ontwikkeld voor grootschalige duurzame energie opwekking. De gemeente was goed op weg met een routekaart naar een energie neutrale gemeente, maar zocht houvast om de initiatieven die binnen kwamen te beoordelen. De visie is in nauwe samenwerking met de betrokken ambtenaren en met veel participatie ontwikkeld, volledig in lijn met de Omgevingswet.

Als eerste is een technische analyse van de gemeente gemaakt: hieruit kwamen de energieopgave en de ruimtelijke belemmeringen voort. Deze vormden de basis voor het participatieproces. Van deze analyse is een iReport (digitale rapportage met veel kaarten) opgesteld.

Naast het beschikbaar gestelde iReport, zijn er vier dialoogsessies gehouden; in elke kern van de gemeente één. Voor deze sessies is een circustent ingezet van de organisatie Burgers Geven Energie. Op de avonden zijn mensen geïnformeerd over de totale opgave van de gemeente en te hanteren uitgangspunten met veel beeldende informatie. Daarna zijn de inwoners in kleine groepjes aan de slag gegaan. Inwoners hebben concrete plekken op kaarten aangedragen die zij als kansrijk zagen voor zon- of windprojecten. Tevens hebben ze zorgen en aandachtspunten opgeschreven en bediscussieerd.

Alle input van de bewoners is geanalyseerd. Alle input leverde een goed beeld van de keuzemogelijkheden voor het gemeentebestuur en voldoende ruimte om energieneutraliteit te bereiken. De resultaten zijn in nauwe samenwerking met de gemeente verwerkt tot een visiekaart en een beoordelingskader. Dit is vervolgens nog voorgelegd aan verschillende stakeholders, inwoners en omwonenden om zo te komen tot een ontwerp visie die ter inzage is gelegd. De definitieve visie vormt een belangrijk onderdeel van de nog op te stellen omgevingsvisie Heumen.

Een sfeerimpressie van de dialoogsessies is op lokale tv uitgezonden: