Bij het programma Ruimte voor de Rivier gaat het er om het water meer ruimte te geven, om de kans op overstromingen te beperken. Daarnaast wordt door Ruimte voor de Rivier een impuls gegeven aan de ruimtelijke kwaliteit. Ruimte voor de Lek is één van deze maatregelen waarbij Royal HaskoningDHV Rijkswaterstaat ondersteunt op het gebied van omgevingsmanagement. 

De Lek | Royal HaskoningDHV

De uitdaging

In de toekomst zal er meer water door de Lek gaan stromen. Om in hoogwatersituaties het peil in de Lek te verlagen, worden nevengeulen aangelegd in de uiterwaarden. Daarnaast wordt een deel van een zomerkade verplaatst, en wordt de toegangsdam naar een stuweiland verlaagd. Gecombineerd met de aanleg van kleinschalige recreatie wordt het gebied veiliger en aantrekkelijker. Het project is gelegen in de gemeenten Houten, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen. Bijzonder aan het project is de samenwerking tussen het Rijk, Provincie, gemeenten en waterschappen. In totaal werken acht overheden samen aan dit project.

Onze oplossing

Royal HaskoningDHV regelt en ondersteunt op het gebied van omgevingsmanagement. De inzet van Royal HaskoningDHV is gericht op de procesbegeleiding van complexe onderdelen zoals het aanvragen van de hoofdvergunningen, het begeleiden en borgen van wensen en het tot stand komen van het Provinciaal Inpassingsplan, het verkrijgen van een positief m.e.r.-advies en procesbegeleiding bij communicatie. Daarnaast zijn ook werkzaamheden verricht voor het grondverwervingstraject, juridische ondersteuning, het opstellen van een monitoringsnetwerk voor het meten van kwel en het overdragen van objecten naar toekomstige beheerders.

Omdat het project gelegen is in bebouwd gebied zijn er veel direct belanghebbenden. Vanuit de omgeving zijn er diverse belangengroepen opgericht. De communicatie naar de bewoners was open en transparant. Zo zijn de bewoners meegenomen in oplossingen om de bouwhinder te beperken. Ook zijn vanuit de belangengroepen diverse ideeën voor het project aangeleverd. Deze ideeën zijn afgewogen en een aantal zijn opgenomen in het project. Daarnaast is projectmanagement gevoerd op het verleggen van kabels en leidingen waaronder een regionale gasleiding succesvol verlegd is.

Het resultaat

De ervaring, kennis en kunde van de omgevingsmanagers van Royal HaskoningDHV levert een duidelijke meerwaarde: door hun bekendheid met de wet- en regelgeving en de ruime ervaring met de processen rondom vergunningen, MER en Provinciaal Inpassingsplan. Maar ook het bieden van een luisterend oor naar de omgeving en het begeleiden van een goede afstemming met de direct belanghebbenden heeft geleid tot een project met een groot draagvlak in de omgeving. Rijkswaterstaat heeft in een complexe omgeving het project zonder verrassingen en volgens planning kunnen realiseren, met een zeer tevreden omgeving.

Contact

Jeroen de Bode

Environmental Engineer and Consultant Stakeholdermanagement

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten