Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. © RWS

De IJsseldelta is kwetsbaar voor overstromingen. Zeespiegelstijging en toename van de rivierafvoer vergroten in de toekomst deze risico's. Ruimte voor de Rivier IJsseldelta geeft meer ruimte aan de IJssel om de waterveiligheid ook in de toekomst te kunnen borgen.

Ruimte voor de rivier IJsseldelta is een realisatieproject dat is ontstaan uit het samenvoegen van de planstudies IJsseldelta-Zuid (bypass Kampen) en Zomebedverlaging Beneden-IJssel. Het project bestaat uit verschillende onderdelen:
  • Het verlagen van het zomerbed van de IJssel over een lengte van 7,5 km en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit / inrichting van vijf uiterwaarden.
  • De aanleg van een hoogwaterafvoergeul (Reevediep) tussen de IJssel en het Drontermeer inclusief de aanleg van nieuwe dijken, natuur- en recreatieve inrichting, inlaatwerk, recreatieschutsluis, keersluis, twee gemalen, een klimaatdijk een brug over het Reevediep en de aanpassing van de Roggebotsluis.
  • Onderhoud van de benedenijssel gedurende de realisatie van het project.
  • Lichten van een vijftiende-eeuwse scheepswrak (IJsselkogge) bij Kampen.
  • Aanleg van een Rietmoeras langs het Drontermeer.

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta vormt het slotstuk van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Het project kent een groot aantal belanghebbende partijen, onder meer: drie Rijkswaterstaat directies, Provincie Overijssel, Provincie Flevoland, Gemeente Zwolle, Gemeente Kampen, Waterschap Groot Salland, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Gemeente Dronten.

De uitdaging

Vanwege de ligging is de IJsseldelta kwetsbaar voor overstromingen vanaf zowel de rivierzijde als de IJsselmeerzijde. Op termijn zullen de overstromingsrisico's naar verwachting toenemen als gevolg van zeespiegelstijging en een toename van de rivierafvoer. Bij hoogwater op de IJssel bestaat overstromingsgevaar voor Zwolle, Kampen en het achterland. Ruimte voor de rivier IJsseldelta is erop gericht de IJssel meer ruimte te geven en de ruimtelijke kwaliteit langs de benedenloop van de IJssel en in het gebied tussen de IJssel en het Drontermeer te versterken.

De oplossing

Met de realisatie van deze zomerbedverlaging en aanleg van de hoogwatergeul wordt naast een betere bescherming tegen overstromingen tevens een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied tussen Zwolle en Kampen. Integrale gebiedsontwikkeling wordt mogelijk gemaakt in de vorm van hoogwaardig wonen, werken en recreëren.
Het Reevediep krijgt bovendien een vaargeul voor de recreatievaart  Ook wordt vierhonderd hectare nieuwe natte delta-natuur gerealiseerd, zoals rietmoeras. Verder wordt gewerkt aan verbetering van de agrarische structuur en een goede ruimtelijke inpassing van de Hanzelijn en de N50/A50.

Betrokkenheid Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV kent al een lange betrokkenheid bij dit project (sinds 2004). In de planstudiefase van zowel de zomerbedverlaging als IJsseldelta Zuid zijn we betrokken geweest bij het ontwerp en het omgevingsmanagement.
Tijdens de aanbestedingsfase was Royal HaskoningDHV betrokken aan de kant van de opdrachtgevers (Provincie Overijssel en Rijkswaterstaat) voor het opstellen van een advies voor de marktbenadering, het opstellen van het D&C contract (UAV-GC), voeren van de dialoog met de gegadigden en het adviseren (technisch, juridisch) van de opdrachtgever. Half september 2014 is het contract gegund en blijft Royal HaskoningDHV betrokken aan de kant van de opdrachtgevers. Royal HaskoningDHV levert de TM in het IPM team en bekleed verschillende posities in het technisch-, contract- en omgevingsmanagementteam.