Over de regio Drechtsteden

De regio Drechtsteden is een dichtbevolkt gebied met bijna 270.000 inwoners dat een oppervlakte van 169 km² beslaat. Water is de verbindende factor in de regio. De rivieren Beneden-Merwede, De Noord en De Oude Maas komen in het hart van het gebied samen. Drechtsteden vormt, na Rotterdam en Amsterdam, het derde maritieme knooppunt van Nederland. Bij de ontwikkeling van de concept-RES Drechtsteden zijn de 7 Drechtse gemeenten, de provincie Zuid Holland en de waterschappen Rivierenland en Hollandse Delta betrokken. Daarnaast worden bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken via een Programmaraad.

Proces en participatie

De concept-RES is een regionaal basisbod voor de grootschalige opwek van warmte en van elektriciteit in de vorm van wind op land en zon − zowel zonneweides als zon op daken. Voor de totstandkoming van een gedragen RES zet Royal HaskoningDHV als projectleider sterk in op het mobiliseren van de aanwezige kennis in het gebied. Een nuchtere en realistische aanpak staat hierbij centraal. De bestaande overlegstructuren met overheden en bedrijven zorgden voor een vliegende start van het proces. Sinds eind november 2019 vormden werksessies de rode draad bij het ophalen van de input voor het basisbod. Met alle stakeholders wordt gewerkt aan dit bod. Netbeheerder Stedin maakte op basis van verschillende scenario’s een netimpactanalyse. We hebben ook bekeken welke afwegingskaders en overheidsrollen nodig zijn om het bod in de praktijk te brengen. Bijvoorbeeld het clusteren van projecten, het combineren van zon en wind en aansluiting zoeken bij vragers in de regio kunnen van grote invloed zijn op de ruimtelijke impact en de benodigde investeringen in het elektriciteitsnet.

In de fase van het opstellen van de concept-RES besteden we al veel aandacht aan de inrichting van de vervolgaanpak. Centraal hierbij staan de verbinding met de omgevingsvisies van de gemeenten, (door)ontwikkelen van warmtenetten en het inrichten van een programmatische aanpak en gebiedsverkenningen. Tijdens de conceptfase van de RES ligt het accent op interactieve communicatie met stakeholders en besluitvormers bij overheden. De regio treft voorbereidingen voor participatiebijeenkomsten met inwoners in de volgende fase. Die fase eindigt met het indienen van de definitieve RES 1.0 bij het rijk.

Onze rol

Ron de Graaf, Strategie en Management Consultant bij Royal HaskoningDHV, is projectleider RES voor de regio Drechtsteden. Meike Kool ondersteunt hem bij het proces. Met ondersteuning van een team van inhoudelijke experts begeleidt Ron de Graaf het proces en stelt hij mede de concept-RES op.

 

 

Burgerparticipatie in de RES

Om in de Regionale Energiestrategieën (RESen) tot de juiste keuzes te komen en tempo te houden, is een participatief besluitvormingsproces cruciaal. Hoe zou u inwoners betrekken bij de strategievorming in uw regio? En wat voor winst kan er worden geboekt met een dergelijke aanpak? Lees hier meer over in de whitepaper Burgerparticipatie in de Regionale Energie Strategieën.

Download de whitepaper