De regio Drechtsteden is een dichtbevolkt gebied met bijna 270.000 inwoners. Water is de verbindende factor in de regio: Drechtsteden vormt, na Rotterdam en Amsterdam, het derde maritieme knooppunt van Nederland. Bij de ontwikkeling van de concept-RES Drechtsteden zijn de zeven Drechtse gemeenten, de provincie Zuid-Holland en de waterschappen Rivierenland en Hollandse Delta betrokken. Daarnaast worden bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken via een Programmaraad.

Aanpak concept-RES

Voor de totstandkoming van de concept-RES zette Royal HaskoningDHV als projectleider sterk in op het mobiliseren van de aanwezige kennis in het gebied. Een nuchtere en realistische aanpak stond hierbij centraal. De bestaande overlegstructuren met overheden en bedrijven zorgden voor een vliegende start van het proces. In de fase van het opstellen van de concept-RES besteedden we al veel aandacht aan de inrichting van de vervolgaanpak: de verbinding met de omgevingsvisies van de gemeenten, (door)ontwikkelen van warmtenetten en het inrichten van een programmatische aanpak en gebiedsverkenningen. 

Interactieve communicatie met betrokkenen

Tijdens de conceptfase van de RES ligt het accent op interactieve communicatie met stakeholders en besluitvormers bij overheden. Uiteindelijk zijn er drie zoekgebieden in de concept-RES opgenomen, één voor wind en twee voor een combinatie van zon en wind. 

Opstelling RES 1.0

Wij begeleiden ook de verdere uitwerking van de drie zoekgebieden. We doen dit via een participatief ontwerpend traject, waarbij verschillende stakeholders input leveren, dat resulteert in afgebakende gebieden met enkele voorbeelden van opstellings-varianten voor zon en wind.
 
Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd: grondgebonden zonnepanelen (PV-panelen) in restruimten en het grootschalig opwekken van zon- en windenergie. Per onderzoekstraject werd voor een andere participatiestrategie gekozen vanwege het verschil van impact op en beleving van de omgeving. 

Digitale participatie

Bij de PV-panelen in restruimten is gebruik gemaakt van digitale participatie via korte enquêtes en vragenlijsten. Hierbij is eerst gevraagd wat stakeholders onder restruimte verstaan en waar deze in de gemeenten te vinden zijn. Daarna is het draagvlak van de geïdentificeerde restruimte getoetst. Tenslotte zijn randvoorwaarden voor plaatsing van PV-panelen in restruimten geformuleerd en wederom voorgelegd aan de stakeholders. 

Bij de grootschalige opwekking van zon- en windenergie is vanwege COVID-beperkingen gekozen voor een online bijeenkomst. Na de introductie van de onderzoeksvraag is gewerkt met verschillende opstellingsvarianten die de discussie voedden vanwege het intensieve gebruik van het landschap. Hierdoor konden normen en waarden boven water worden gehaald.

Op basis van dit onderzoek doen we een voorstel voor randvoorwaarden en criteria waaronder plaatsing van zon en wind acceptabel is. Deze gaan onder andere over landschappelijke inpassing en meervoudig ruimtegebruik, (financiële) participatie, solidariteitsafspraken tussen grondeigenaren, netimpact en marktstrategie. Op basis van deze randvoorwaarden en criteria wordt de markt uitgenodigd om invulling te geven aan de energieopgave. 

Wilt u meer weten over de RES Drechtsteden of hoe we inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrekken via de Programmaraad? Neemt u dan gerust contact met ons op.

PROJECTFEITEN  

  • Uitdaging: invulling geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord en het opstellen van een gedragen RES voor de regio Drechtsteden.
  • Klant: gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam.
  • Locatie: regio Drechtsteden
  • Oplossing: door inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te betrekken bij de RES 1.0 en de focus te leggen op het mobiliseren van de aanwezige kennis in het gebied.

RESULTATEN

  • Een duurzame en gezonde leefomgeving voor de regio Drechtsteden
  • Een gedragen aanpak voor de inpassing van duurzame energiebronnen in de regio
  • De gemeenten kunnen de afgesproken bijdrage leveren aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord 

Onze rol

Ron de Graaf, Strategie en Management Consultant bij Royal HaskoningDHV, is projectleider RES voor de regio Drechtsteden. Meike Kool ondersteunt hem bij het proces. Met ondersteuning van een team van inhoudelijke experts begeleidt Ron de Graaf het proces en stelt hij mede de concept-RES op.

 

 

Burgerparticipatie in de RES

Om in de Regionale Energiestrategieën (RESen) tot de juiste keuzes te komen en tempo te houden, is een participatief besluitvormingsproces cruciaal. Hoe zou u inwoners betrekken bij de strategievorming in uw regio? En wat voor winst kan er worden geboekt met een dergelijke aanpak? Lees hier meer over in de whitepaper Burgerparticipatie in de Regionale Energie Strategieën.

Download de whitepaper