Europalaan Valkenswaard

De reconstructie van de Europalaan is onderdeel van de maatregelen rondom de N69 in de grensregio in en rondom het Brabantse Valkenswaard. Het is een van de grotere projecten uit het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Doel: een beter bereikbaar, aantrekkelijker en leefbaar centrum van Valkenswaard.

De uitdaging

De gemeente Valkenswaard wil het centrum aantrekkelijker maken en de luchtkwaliteit in het centrum verbeteren. Om deze doelen te bereiken is het noodzakelijk om het doorgaande verkeer weg te halen uit het centrum. Reconstructie van de Europalaan is noodzakelijk om van deze weg een gedegen onderdeel van de toekomstige centrumring rond de kern van Valkenswaard te maken. De Europalaan is een gebiedsontsluitingsweg (2x1 rijstrook) binnen de bebouwde kom (50 km/h) met diverse kruispunten, verkeerslichten en twee rotondes. De totale lengte van het projectgebied bedraagt ongeveer twee kilometer.

De oplossing

Royal HaskoningDHV heeft de gemeente Valkenswaard ondersteund in het proces van reconstructie en herinrichting van de Europalaan. Dit door het uitwerken van voorliggende schetsontwerpen tot definitief ontwerp en bestektekeningen, het uitvoeren van diverse onderzoeken en adviezen, het opstellen van het contractdocument (RAW-bestek) en het begeleiden van de Europese aanbesteding. Er is gekozen voor duurzame ontwerpoplossingen, onder andere op het gebied van openbare verlichting, gekoppelde verkeersregelinstallaties, versterking van de groenstructuur en optimaal hergebruik c.q. versterking van de bestaande asfaltverhardingen.

Het resultaat

Royal HaskoningDHV heeft in dit project op basis van het vastgestelde voorontwerp een definitief ontwerp en bestek opgesteld van alle civieltechnische werkzaamheden. Dit ontwerp is voor inloopavonden met omwonenden door ons vertaald naar presentatietekeningen en 3D impressies van de nieuwe situatie. Nadat het contract (RAW-bestek) gereed was, hebben wij de opdrachtgever begeleid in de Europese aanbesteding conform de openbare procedure.

Tot slot heeft Royal HaskoningDHV de gemeente begeleid in de procedure voor vaststelling hogere waarden in het kader van de Wet Geluidhinder. Raad van State heeft in haar uitspraak van 18 februari 2015 alle beroepen ongegrond heeft verklaard, waarmee de weg vrij is voor de daadwerkelijke reconstructie van de Europalaan vanaf medio 2015. De duurzame wijze van reconstructie (hergebruik asfalt) zorgt voor minder overlast tijdens de uitvoering en kostenreductie op totale investeringskosten.