De uitdaging

De Houtribdijk voldoet niet meer aan de vigerende norm voor waterveiligheid en moet versterkt worden. De Houtribdijk scheidt het Markermeer van het IJsselmeer en verbindt Enkhuizen en Lelystad. Royal HaskoningDHV is via Best Value Procurement door Rijkswaterstaat Midden-Nederland geselecteerd voor de planstudie versterking Houtribdijk. Binnen de planstudie is in de periode 2012-2015 een ontwerp voor de dijkversterking uitgewerkt en zijn de planprocedures voorbereid. In 2017 worden nieuwe waterveiligheidsnormen van kracht. Vooruitlopend op het nog vast te stellen toets- en ontwerpinstrumentarium, hebben we ook de impact hiervan op de voorgenomen versterking onderzocht.

Planstudie versterking Houtribdijk | Royal HaskoningDHV | © RWS

Copyright foto: RWS

Onze oplossing

Het ontwerp is in nauwe samenwerking met de omgeving opgesteld. Gezocht is naar mogelijkheden om opgaven uit bestaande beleidskaders en ruimtelijke initiatieven uit de regio te combineren met de dijkversterking. Omdat de Houtribdijk niet direct land beschermt, is gekozen voor een overslagbestendige dijk. 
Om de natuurwaarden in het gebied te versterken, wordt de dijk tussen Enkhuizen en Trintelhaven versterkt met zand. Ook worden vooroeverdammen aangelegd, om zandsuppletie te beperken. Het zand wordt gewonnen uit het Markermeer en de zandwinput fungeert na aanleg als slibvangput. 
Het deel tussen Trintelhaven en Lelystad wordt versterkt met gepenetreerde breuksteen. Vanwege de grotere diepte in combinatie met een ongunstiger ligging ten opzichte van de overheersende wind en golven, is een versterking in zand op dit traject minder goed uitvoerbaar. 
De impactanalyse wijst uit dat ook onder de nieuwe norm, dit ontwerp een no-regret maatregel is, zonder dat er sprake is van een overinvestering.

Het resultaat

Royal HaskoningDHV heeft als onderdeel van de planstudie onder meer de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, het Milieueffectrapport (MER), projectplan Waterwet, aanvragen vergunningen Natuurbeschermingswet (inclusief passende beoordeling), Ontgrondingenwet, Omgevingsvergunningen en ontheffing Flora- en faunawet opgesteld. De conceptstukken zijn met de bevoegd gezagsinstanties besproken. Er zijn ontwerpnota’s opgesteld, inclusief een kostenraming. Ook heeft Royal HaskoningDHV het contract voorbereid (vraagspecificatie eisen).