Ten oosten van het centrum van Etten-Leur, op de verkeersader Parklaan en de direct aangrenzende rotondes Anna van Berchemlaan-Rode Poort en Schoonhout-Couperuslaan, waren diverse verkeerskundige knelpunten. Hoogwaardig Openbaar Vervoer stond vast in de file, doorstroming van autoverkeer liet te wensen over en de veiligheid en afwikkeling van fietsverkeer voldeed niet aan de eisen.

Onze oplossing

Royal HaskoningDHV heeft in opdracht van de gemeente Etten-Leur een integrale ontwerpstudie uitgevoerd om een breed gedragen en gefundeerd ontwerp te kunnen realiseren. Om de verkeersdoorstroming te verbeteren diende de Parklaan in de kern van Etten-Leur verbreed te worden van 2x1 naar 2x2 rijstroken, inclusief de reconstructie van de twee rotondes.

In het kader van de projectvoorbereiding, het projectmanagement, de contractontwikkeling en aanbesteding heeft Royal HaskoningDHV de volgende producten en diensten geleverd:
 • inventarisatie en analyse van de bestaande situatie;
 • verkeerskundig onderzoek en advies;
 • organiseren van interactieve ontwerpworkshops (in de iRoom van Royal HaskoningDHV);
 • verzorging van het complete communicatietraject met de projectverantwoordelijke wethouder, gemeenteraad en omwonenden inclusief informatieavonden;
 • civieltechnisch voorontwerp en definitief ontwerp met bijbehorende kostenraming;
 • begeleiding van subsidieaanvraag voor regionaal maatregelenpakket en Hoogwaardig Openbaar Vervoer;
 • milieukundig en verhardingsadvies;
 • functionele specificatie en het technisch ontwerp van de verkeersinstallatie;
 • RAW-bestek inclusief tekeningen en besteksbegroting;
 • uitgebreid faseringsplan en verkeersmaatregelen;
 • begeleiding van de openbare aanbestedingsprocedure.

Het resultaat

Het eindresultaat is een breed gedragen en gefundeerd ontwerp dat in de vorm van een RAW-bestek Europees aanbesteed is en binnen budget en planning kon worden gerealiseerd en opgeleverd.