De uitdaging

De SAAL-corridor (Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad) is één van de drukst bereden OV-corridors in Nederland. Vanwege de snelle groei van Schiphol, Zuidas Amsterdam en Almere zal het aantal treinen op deze corridor de komende jaren aanzienlijk blijven toenemen. Op de Zuidtak van Amsterdam wordt het spoor daartoe verdubbeld van 2 naar 4 sporen, hetgeen in dit stedelijke gebied met haar bebouwing, drukke verkeer en beperkte ruimte een uitdaging vormt.

OV SAAL Zuidtak Amsterdam | Royal HaskoningDHV

Onze oplossing

Royal HaskoningDHV heeft samen met Movares het integrale ontwerp opgesteld van de ca 8 kilometer spoorverdubbeling van de Zuidtak te Amsterdam inclusief 13 bruggen en viaducten en de uitbreiding van stations Amsterdam RAI en Duivendrecht. Daarnaast hebben wij het (Ontwerp) Tracébesluit opgesteld voor het deeltraject Hoofddorp - Diemen. 

Bottleneck was de grote ontwerpinspanning in korte tijd en het is daarom essentieel geweest om het ontwerpproces efficiënt en doelgericht te laten verlopen. Vanwege de beperkte doorlooptijd was het nodig om aan de hand van value engineering sessies snel maar verantwoord voor te sorteren op één voorkeursalternatief dat vervolgens tot op het juiste detailniveau in de OTB-fase is ontworpen en uitgewerkt.

De ontwerpopgave voor de spooruitbreiding was om de groei in treinverkeer zo duurzaam, kosteneffectief en maatschappelijk acceptabel mogelijk op te vangen in de schaarse en gevoelige ruimte. Door het extra spoor zoveel mogelijk binnen de bestaande bundel te realiseren is de toename van het ruimtebeslag geminimaliseerd.

Het resultaat

Royal HaskoningDHV en Movares hebben het voorontwerp, het definitief ontwerp en de vraagspecificatie opgesteld, alsmede het (Ontwerp) Tracébesluit voor het deeltraject Hoofddorp - Diemen. Het bevat de volgende onderdelen:

  • Functionele analyse en ontwerp van het gehele railsysteem
  • Berekeningen van capaciteit en rij- en opvolgtijden
  • Ontwerp van baan en spoor, treinbeveiliging en bovenleiding
  • Ontwerp van viaducten en bruggen
  • Ontwerp van het uitgebreide station Amsterdam RAI.

Ten behoeve van het OTB zijn onderzoeken uitgevoerd naar geluid, trillingen, luchtvervuiling, ecologie en landschappelijke inpassing.