Inrichtingsplan Oude Bornschebeek: de natuur doet het werk!

Voor de herinrichting van de Oude Bornschebeek heeft Royal HaskoningDHV binnen twee maanden een schetsontwerp opgeleverd waarmee de hele beek een kwaliteitsimpuls krijgt op het gebied van ecologie en landschap, dat past binnen het krappe beschikbare budget, een besparing in beheer oplevert en dat enthousiast is ontvangen door de omgeving.

Oude Bornschebeek | Royal HaskoningDHV

De Oude Bornschebeek voldeed niet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Waterschap Vechtstromen wilde daarom de beek herinrichten, waarbij ook werd gestreefd naar een betere inpassing in het landschap. Er was slechts beperkt budget, maar door gebruik te maken van het principe ‘building with nature’, waarbij natuurlijke processen het landschap vormen, is het gelukt om een inrichtingsplan te maken waarmee de hele beek kon worden heringericht. Bij het opstellen van het inrichtingsplan is enerzijds gekeken naar de plekken waar ingrepen het meeste effect op de stroming in de beek hebben, anderzijds is gekeken naar de beschikbaarheid van materiaal in de omgeving. Zo zijn stobben, omgetrokken bomen en grond uit het nabijgelegen golfterrein gebruikt om de beek te versmallen, een proces van hermeandering in gang te zetten en variatie in oevers te creëren.

Oude Bornschebeek | Royal HaskoningDHV