Programma Mobiliteit

Voor de actualisatie van haar Programma Mobiliteit en het MPI/MPO 2017 heeft de Provincie Zuid-Holland Royal HaskoningDHV gevraagd netwerkanalyses uit te voeren voor onder meer wegen, vaarwegen en openbaar vervoer. Onder de naam “netwerkanalyse openbaar vervoer (OV)” wil de provincie beter inzicht verwerven in de (toekomstige) knelpunten in het netwerk van openbaar vervoer op regionaal en interlokaal niveau.

Statistieken over de Zuid-Hollandse OV-reiziger | Royal HaskoningDHV

Netwerkhiërarchie

Het doel van deze studie was drieledig. We wilden ten eerste een beter inzicht verschaffen in de netwerkhiërarchie, het gewenste kwaliteitsniveau, en (toekomstige) knelpunten van regionaal en interlokaal openbaar vervoer. Daarnaast was het zaak een afwegingskader op te stellen dat investeringen kan beoordelen en prioriteren, op basis van hun waarde in het regionaal en interlokaal OV netwerk, en ervoor te zorgen dat dit afwegingskader werd toegepast op een aantal projecten.

Resultaten

De netwerkanalyses hebben de volgende resultaten opgeleverd:

  • Analyse van het openbaar vervoer systeem in de provincie gevat in sprekende kaartbeelden.
  • Een politiek en bestuurlijk gedragen afwegingskader ten behoeve van budgetreservering en programmering.
  • Indicatie van zinvolle studies en verkenningen die met prioriteit moeten worden gestart.

Contact

Gerelateerde markten