Hoogheemraadschap van Delfland streeft continu naar verbetering van de dienstverlening en bedrijfsvoering. Voorjaar 2016 is Delfland gestart met de ontwikkeling van asset management met als doel om de efficiency en transparantie van het beheer van het watersysteem, de keringen en de zuiveringstechnische werken verder te verbeteren. Royal HaskoningDHV is partner van Delfland in dit ontwikkelproces.
Assetmanagement voor Delfland | Royal HaskoningDHV

Gehele beheercyclus

Het ontwikkelproces bestaat in dit beginstadium uit vier samenhangende onderdelen. Het eerste element is het maken van een ontwikkelplan met daarin de Delflandse ambitie op het gebied van assetmanagement en de stappen die nodig zijn om die ambitie te realiseren. Het ontwikkelplan wordt mede gebaseerd op het in kaart brengen van het huidige ontwikkelingsstadium van assetmanagement binnen de Delflandse organisatie. Hierbij wordt de gehele beheercyclus – beleid, programmering, uitvoering, evaluatie en verbetering – in beschouwing genomen. De NEN ISO 55000, een specifiek kwaliteitssysteem voor beheerorganisaties, wordt als basis gebruikt.

Regievoerende beheerorganisatie

Vooruitlopend op de totstandkoming van het ontwikkelplan is al duidelijk geworden dat Delfland een sterke behoefte heeft aan een stevige, regievoerende en duidelijke beheerorganisatie. Het inrichten en operationaliseren van deze beheerorganisatie is dan ook het tweede element in het ontwikkelproces, waarmee al direct een start is gemaakt. Het derde en vierde onderdeel van het ontwikkelproces zijn een op maat gemaakt trainingsprogramma respectievelijk het uitvoeren van een aantal gerichte pilots, waarin medewerkers van Delfland de verschillende aspecten van asset management kunnen ervaren.

Kenmerkend aan het ontwikkelproces is de intensieve betrokkenheid van en samenwerking met mensen uit de Delflandse organisatie. Chiel Cuypers, trekker van het ontwikkelproces binnen Delfland vindt dit cruciaal: “Onze intensieve en actieve samenwerking zorgt ervoor dat we als Delfland daadwerkelijk concrete en merkbare stappen gaan zetten in het ontwikkelproces.”