De uitdaging

De gemeente Borne heeft in 2009 het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) verzocht om met de provincie Overijssel een scan uit te voeren op de gemeentebegroting. Op grond van deze scan is de aanbeveling gedaan om de gemeenteraad eens per vier jaar een Nota Kapitaalgoederen voor te leggen.

Onze oplossing

De gemeente Borne heeft Royal HaskoningDHV gevraagd om deze Nota Kapitaalgoederen op te stellen. De nota geeft inzicht in de stand van zaken van de kapitaalgoederen. Deze kapitaalgoederen bestaan uit: wegen, OV, meubilair, kunstwerken, riolering, waterbodems, oevers, groen, begraafplaatsen, sportvelden, gebouwen en speelvoorzieningen. Het gaat dan om een overzichtelijk beeld van de omvang, de actuele staat, het onderhoudsniveau, het achterstallig onderhoud en de risico's. Royal HaskoningDHV is gevraagd om alle gegevens te verzamelen, te ordenen, te beoordelen en om als penvoerder op te treden.

Het resultaat

De door Royal HaskoningDHV opgestelde Nota Kapitaalgoederen geeft op een eenvoudige wijze inzicht in alle onderdelen door het gebruik van een zogenaamde thermometer per discipline.