Gemeente Súdwest-Fryslân, met 90.000 Friezen en 89 kernen, is de grootste gemeente van Nederland. De gemeente kent een kleurrijk gebied tussen Sneek, Stavoren en de Afsluitdijk. Uniek door het groene landschap en het mooie water. Maar er spelen ook diverse verkeerskundige en ruimtelijke opgaven die een effect hebben op de verkeerssituatie, èn op de geluidsbelasting in het gebied. Daarom is aan Royal HaskoningDHV gevraagd dit met een verkeersmodel inzichtelijk te maken.

Verkeersmodel gemeente Súdwest-Fryslân

Om op een toekomstbestendige manier naar de ontwikkeling van de verkeerssituatie in de regio te kijken, maar ook voorbereid te zijn op de toekomstige Omgevingswet (inclusief beoordeling geluid), is – in samenwerking met de gemeente, afdeling verkeer en milieu - een gedetailleerd verkeersmodel voor de gemeente Súdwest-Fryslân opgesteld. Voor het gebruik als geluidsmodel zijn de zones en het wegennet extra verfijnd. De resultaten van het model zijn opgeleverd met een viewer.

Het voordeel: goede prognoses van toekomstige ontwikkelingen

Met het model is het mogelijk goede prognoses te maken van toekomstige ontwikkelingen en het geeft direct inzicht in mogelijke verkeersstromen. Het mobiliteitsgedrag kan goed gesimuleerd worden. Op deze manier heeft de gemeente de juiste tools in handen om de mobiliteit van morgen vorm te geven.  

Direct in de praktijk

Op basis van dit verkeersmodel zijn er inmiddels reeds diverse studies uitgevoerd, zoals een studie naar de aanpassing van de aansluiting Bolsward-West op de provinciale weg N359, de verplaatsing van een supermarkt en het beoordelen van varianten ter ontlasting van de kern Bolsward.

“In de openbare ruimte komen steeds meer uitdagingen op ons af. Het wordt steeds belangrijker en uitdagender om goede infrastructurele keuzes te kunnen maken. Het verkeersmodel helpt om hier beslissingen in te nemen.”
Dhr. L. Slootjes, gemeente Súdwest-Fryslân