In opdracht van RWS Midden Nederland voert Royal HaskoningDHV van 2010 tot en met 2015 een onderzoeksprogramma uit dat moet uitwijzen welke investeringen in natuurontwikkeling het meest kansrijk zijn voor het realiseren van een robuust ecologisch systeem en een klimaatbestendig watersysteem in het Markermeer-IJmeer.

Om het ecologische systeem toekomstbestendig te maken en de gewenste veerkracht te bereiken dient het systeem op vier onderdelen ontwikkeld te worden:
  • zones met helder water langs de Noord-Hollandse kust
  • geleidelijke overgangen van helder naar slibrijk water (slibgradiënt)
  • geleidelijke land- waterovergangen van formaat
  • binnen- en buitendijkse natuurontwikkeling en verbindingen daartussen.

Om de haalbaarheid van deze onderdelen te onderzoeken en te komen tot concrete uitvoerbare maatregelen, worden binnen het project verschillende onderzoeksmiddelen ingezet zoals een negental veldexperimenten, monitoring van bestaande situaties, bureau- en modelstudies van slibhuishouding en ecologie.
Het grootste experiment is een moeras pilot van circa 10 ha.  Het moeras wordt grotendeels opgebouwd uit slappe slibafzettingen afkomstig uit het Markermeer. Zowel de optredende zettingen als de morfologische en ecologische ontwikkelingen worden de komende jaren intensief gemonitord.