In 2013 maakten bestuurders van de 13 deelnemers van het programma Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) - Hoogheemraadschap van Delfland en de 12 gemeenten in haar beheergebied - afspraken over het structureel vormgeven van samenwerking in de afvalwaterketen. Als uitwerking van het Bestuursakkoord Water was er een ambitie geformuleerd met een drieledige focus, te weten
  1. Kosten van de keten minder sterk laten stijgen,
  2. Kwaliteit van de dienstverlening minimaal handhaven
  3. Kwetsbaarheid verminderen

Foto: Gemaal Holierhoekse en Zouteveense polder | © Hoogheemraadschap van Delfland


Het bestuurlijk vastgestelde document ‘Uitvoeringsafspraken Afvalwaterketen Delfland’ was de eerste concretisering van de samenwerkingsintenties. Daarin zijn acht concrete thema’s benoemd waarbij samenwerking tussen deelnemers naar verwachting bijdraagt aan de gestelde doelen. Een daarvan is samenwerking tussen partners op het gebied van het onderhoud van het transportsysteem (gemalen en persleidingen). Op verzoek van Hoogheemraadschap van Delfland heeft Royal HaskoningDHV de deelnemende NAD-partners begeleid in het proces van het concretiseren van deze samenwerking.

Mutual Gains Approach

In de periode 2014-2015 hebben wij met de deelnemende gemeenten en het Hoogheemraadschap een traject doorlopen. De partners hebben daarin de contouren van mogelijke samenwerkingsvormen in beeld gebracht en op hoofdlijnen uitgewerkt. In dit traject is gebruik gemaakt van het gedachtengoed van de Mutual Gains Approach (MGA). Een onderhandelmethode die - vanuit de individuele belangen van de deelnemende partners - tot een besluit komt dat berust op consensus in plaats van compromis. In dit traject hebben de partners uiteindelijk twee samenwerkingsvarianten gedefinieerd die als meest kansrijk werden gezien voor implementatie.

In dit MGA-traject hebben de deelnemers uiteindelijk gekozen voor de volgende twee kansrijke varianten voor samenwerking:

  1. De variant waarin een gemeente het beheer & onderhoud van haar transportsysteem op basis van een Service Level Agreement (SLA) geheel uitbesteedt aan Hoogheemraadschap van Delfland, naar voorbeeld van gemeente Maassluis die dat een aantal jaren geleden reeds heeft gedaan. In de implementatie van deze variant nemen gemeente Vlaardingen, gemeente Schiedam en Hoogheemraadschap van Delfland deel. Gemeente Maassluis is in dit projectteam aangehaakt als adviseur/ervaringsdeskundige.

  2. De variant waarin gemeenten gezamenlijk één ‘virtuele’ beheer- en onderhoudsdienst hebben, waarbij uiteindelijk een monteur van gemeente A werkzaamheden kan doen aan een gemaal van gemeente B. In deze variant nemen gemeente Pijnacker-Nootdorp, gemeente Delft en gemeente Leidschendam-Voorburg deel.

In de tweede helft van 2015 hebben wij de gemeenten en het hoogheemraadschap ondersteund bij het opstellen van de plannen van aanpak voor de concrete implementatie van beide samenwerkingsvarianten in 2016. Sinds begin 2016 begeleiden wij de partners bij de uitvoering van deze implementatieplannen.

Contact

Aris Witteborg

Business Developer Water Intelligence

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten