Uitdagingen kust Delfzijl

De gemeente Delfzijl staat voor een aantal uitdagingen. De zeespiegel stijgt en de natuur gaat achteruit door een sliboverschot in de Eems-Dollard estuarium. Tegelijk wil de gemeente de leefbaarheid en aantrekkelijkheid vergroten door het maritieme karakter te herstellen.

Kwelderontwikkeling Delfzijl

Royal HaskoningDHV heeft bijgedragen aan de gebiedsontwikkeling voor de kust van Delfzijl, samen met EcoShape-partners Wageningen Marine Research, Arcadis en Deltares en gefinancierd door het Waddenfonds. In dit gebied komen natuur, economie (haven en chemische industrie) en kustveiligheid samen. Het project valt onder het programma Eems-Dollard 2050, waarbinnen diverse projecten en initiatieven lopen om de natuur in dit unieke gebied te herstellen. Het complete ontwerp bestaat uit een aangelegd strand, een kwelderpark en een natuurlijk kweldergebied. De natuurlijke voorlanden verhogen de kustveiligheid en bieden ruimte voor recreatie en natuurontwikkeling en zijn daarmee een voorbeeld van een Nature Based Solution.

Kennisontwikkeling aanleg kwelders

Een apart gedeelte bij de kust van Delfzijl is ingericht voor een pilot waarin kennis wordt ontwikkeld om kwelderaangroei op een zo natuurlijk mogelijke manier te stimuleren door te bouwen met zand en klei uit de omgeving. Kwelders zijn waardevol natuurgebied en aantrekkelijk leefgebied voor planten en dieren. Kwelders vergroten bovendien de kustveiligheid door hun golfremmende werking. Door het invangen van slib kunnen kwelders de effecten van bodemdaling en zeespiegelstijging beperken, de waterkwaliteit verbeteren en CO2 vastleggen. Bovendien verhogen kwelders de aantrekkelijkheid van de kust. Natuurlijke kwelders verdwijnen echter steeds vaker door ingrepen van de mens. De pilot levert kennis op over het aanleggen en de ontwikkeling van deze voorlanden zodat ze doeltreffend kunnen worden hersteld.

Wereldwijde toepassing

Het probleem in de Eems-Dollard staat niet op zichzelf. Wereldwijd hebben kustgebieden te maken met stijging van de zeespiegel en bodemdaling. In Delfzijl wordt nu de kennis en ervaring opgebouwd met de aanleg van kwelders die kunnen dienen als natuurlijke kustbescherming. De expertise kan op termijn ook andere haven- en deltagebieden helpen om met natuurlijke en gebiedseigen materialen kwelders te ontwikkelen.

Contact

Petra Dankers

Senior Project Leader & Advisor Morphology and Eco-engineering

Nijmegen, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten