Door het gebruik van verschillende soorten software dreigde voor provincie Fryslân 35 procent van de grondwaterdata verloren te gaan. Het grondwaterkwantiteitsmeetnet met meer dan 900 filters vertoonde dusdanige onregelmatigheden dat de integriteit van de hele database ter discussie stond. Hierdoor dreigden langjarige investeringen verloren te gaan en zouden verkeerde beleidsmatige beslissingen kunnen worden genomen. Aan Royal HaskoningDHV de vraag hoe de provincie Fryslân tot een betrouwbare en volledige grondwaterdatabase en meetnetbeheersysteem kan komen, waarmee de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van grondwaterdata in de toekomst wordt geborgd.

De oplossing

Royal HaskoningDHV heeft begin 2013 onderzoek gedaan naar het grondwaterkwantiteitsmeetnet van de provincie Fryslân. Daarbij hebben wij gebruik gemaakt van Dawaco, ons informatiesysteem voor meetnetten. We hebben onder andere een analyse gemaakt van de afwijkingen tussen de gegevens binnen DINO en Dawaco. De tijdsafhankelijke informatie hebben we automatisch vergeleken met software die naast Dawaco draait. In veertien dagen hebben we daarmee de 900 filters van het provinciale meetnet gevalideerd en het afwijkende gedrag verklaard dat door hydrologische omstandigheden werd veroorzaakt, zoals bemalingen en getijdewerking. Hieruit bleek dat ruim 35 procent van de filters onbetrouwbare data vertoonden, zodanig dat aan de totale langjarige reeks moest worden getwijfeld. Met validatie en herstel van deze data konden we dit percentage terugbrengen tot minder dan 5 procent.

Het resultaat

Ons informatiesysteem Dawaco ondersteunt de informatiebehoefte van beleidsmedewerkers en adviseurs. Meetnetbeheerders gebruiken Dawaco voor het vastleggen en valideren van de meetgegevens en het beheer van de meetnetten. Met Dawaco is bij de Provincie Fryslân het percentage onbetrouwbare data met een geringe investering teruggebracht tot onder de 5 procent. Hiermee is ruim 95 procent van de grondwaterstijghoogtedata in de provincie Fryslân veilig gesteld. Hierdoor kan zij voorkomen dat verkeerde beleidsbeslissingen worden genomen op basis van foutieve data. Dankzij Dawaco is de grondwaterdatabase van de provincie Fryslân weer integer en een investering van circa 1 miljoen euro veiliggesteld.

Gerelateerde markten

Gerelateerde diensten