De Koekoekspolder is een gebied van zo’n 600 ha, ten oosten van Kampen, waarin glastuinbouw is gevestigd. Het gebied ligt in het Nationaal Landschap IJsseldelta. De glastuinbouw is destijds tot ontwikkeling gekomen om de overloop vanuit het Westland op te vangen. Hiertoe heeft de gemeente veel grond aangekocht. Momenteel is er nog voor ongeveer 100 ha nieuwe glastuinbouwruimte beschikbaar. Echter de ontwikkeling stagneert, en als gevolg van de EHEC-crisis zijn enkele bestaande tuinders failliet gegaan.

De provincie heeft Royal HaskoningDHV gevraagd om via een ‘Kansenkaart’ naar oplossingen te zoeken, en verbindingen te leggen tussen de opgaven in en om het gebied, en om dit vanuit een duurzame invalshoek te benaderen.

Kansenkaart van de Koekoekspolder | Royal HaskoningDHV

Het bijzondere van dit project is dat vanuit prangende opgaven (enorme kwel, bodemdaling, economische activiteit in kwetsbaar landschap, grote energievraag, matige inpassing in de omgeving, onzekerheid in vestigingsomstandigheden) gezocht wordt naar kansen die tot nieuwe waardecreatie leiden. Kwaliteiten van de ondergrond, zoals benutting van aardwarmte of kwelwater worden bijvoorbeeld benut om de tuinders gunstiger productieomstandigheden te bieden. Verbetering van deze omstandigheden vergroot de concurrentiekracht van de bedrijven, en vergroot ook de kans op nieuwvestiging. Dit is van belang voor de gemeente, terwijl benutting van het kwelwater bijdraagt aan de opgave waar het Waterschap voor staat.

Onze bijdrage richt zich voor een belangrijk deel op het verbinden van kansen en opgaven, waardoor nieuwe waarde wordt gecreëerd voor het gebied, en dit op een samenhangende manier te structureren. Dit zorgt ervoor dan kansen elkaar niet gaan tegenwerken, maar er vanuit een samenhangend toekomstbeeld wordt gewerkt aan een duurzame ontwikkeling van de Koekoekspolder. De kansen zijn in het proces ook geadresseerd. Daarmee is duidelijk wie aan de kans trekt, wat er nodig is, wie meehelpt etc.