Royal HaskoningDHV Legal Consultants verzorgt de juridische advisering op het gebied van externe veiligheid en natuur voor Port of Amsterdam. Port of Amsterdam wil bijdragen aan een duurzame wereld voor huidige én toekomstige generaties in de regio, business en scheepvaart op een slimme en schone manier. Daarvoor wenst zij zowel flexibel als snel richting klanten te kunnen handelen.

De wet natuurbescherming en externe veiligheid spelen in het havengebied een grote rol. Veiligheid is belangrijk voor alle werknemers in het gebied en de nabijgelegen bebouwde omgeving. Daarnaast liggen er nabij de haven Natura 2000 gebieden die beschermd worden. Zowel de regelgeving als het beleid op het gebied van Natura 2000 en externe veiligheid zijn volop in beweging. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 29 mei 2019 waarbij de Programmatische Aanpak Stikstof onderuit ging, heeft vergaande gevolgen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.

Op dit moment worden met betrokken partijen nieuw beleid en nieuwe wetgeving ontwikkeld. Wij zijn hierbij nauw betrokken. Daarnaast vindt er een modernisering van het omgevingsveiligheidsbeleid plaats. De modernisering is gericht op de introductie van een nieuwe manier om naar omgevingsrisico’s te kijken. Door te gaan werken met aandachtsgebieden worden de gevolgen van activiteiten met gevaarlijke stoffen geografisch inzichtelijk en is een afweging van ruimtelijke belangen beter mogelijk. Wij werken actief mee aan de vormgeving van dit nieuwe beleid.

Royal HaskoningDHV Legal Consultants is door haar netwerk en expertise zeer goed op de hoogte van beide dossiers en daardoor in staat Port of Amsterdam van strategisch juridisch advies te voorzien. Daarin werken de juridisch consultants nauw samen met technische experts binnen ons bedrijf: technisch inhoudelijk juist en juridisch correct. Dit advies komt in nauw overleg met Port of Amsterdam tot stand en is direct toepasbaar voor het gronduitgiftebeleid, bij vergunningprocedures en ruimtelijke planvorming en visieontwikkeling.