De uitdaging

Het gebied Jazz City en de uitbreiding van het Designer Outlet Centre in Roermond ligt op een bijzondere locatie. Het ligt vlakbij het centrum en grenst aan één kant aan de Maas en aan de andere zijde aan een bestaand bedrijventerrein Willem Alexander. Onze klanten her ontwikkelen gezamenlijk een gedeelte van het bedrijventerrein Willem-Alexander tot een aantrekkelijk gemengd gebied waar het Designer Outlet Centre uit kan breiden, een hotel, woningen, leisure, Roermond Yumble (een indoor attractiepark, Big Triangle (een gebouwde parkeervoorziening) en bijbehorende voorzieningen zoals groenvoorzieningen en wegen kunnen worden gerealiseerd.

Het vigerende bestemmingsplan laat de herontwikkeling echter niet toe. Gelet op de mogelijke gevolgen van de gezamenlijke voorzieningen voor het milieu is ook een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. De voorziening Roermond Yumble worden mogelijk gemaakt door middel van een omgevingsvergunning voor het afwijkende gebruik en het bouwen. Gelet op de verwachte bezoekersaantallen is een m.e.r.-beoordeling opgesteld voor Roermond Yumble.

Oplossing

Royal HaskoningDHV heeft de opdracht gekregen om het bestemmingsplan, de ruimtelijke onderbouwing voor de omgevingsvergunning, de MER en de m.e.r.-beoordeling te verrichten. Ook heeft Royal HaskoningDHV onderzoeken op het gebied van water, lucht, geluid, verkeer, parkeren, bodem, externe veiligheid en distributie planologie verricht als onderdeel van het bestemmingsplan en ruimtelijke onderbouwing. Royal HaskoningDHV verzorgt daarnaast de projectleiding, voert overleg met opdrachtgevers en de gemeente Roermond. Voorts adviseert Royal HaskoningDHV op strategisch niveau.

Het resultaat

Vaststelling van het bestemmingsplan en verlenen van de definitieve omgevingsvergunning zijn voorzien begin 2014.