De uitdaging

De gemeente Veenendaal staat wat betreft het beheer van de infrastructuur en de openbare ruimte de komende jaren voor een forse bezuinigingsopgave. Royal HaskoningDHV heeft in 2012 een Integraal Beheerplan (IBP) opgesteld. Dit plan moet de gemeente tot 2017 houvast geven voor het beheer van de infrastructuur en de openbare ruimte binnen de vastgestelde (nieuwe) financiële kaders.

Onze oplossing

In dit Integraal Beheerplan is allereerst een visie op het beheer van de infrastructuur en de openbare ruimte (van gevel tot gevel) gegeven.
De pijlers van het IBP zijn groen, wegen, kunstwerken, riolering, openbare verlichting en elektrische installaties. Op basis van de visie en de bestuurlijke kaders is een integrale meer-jaren planning en meerjarenbegroting 2013-2017 opgesteld, waarbij de disciplines op elkaar en op het meer-jaren investeringsprogramma zijn afgestemd.
De voorziene middelen zijn onvoldoende om de huidige ambitie te handhaven, daarom zijn alternatieven uitgewerkt die het bestuur nieuwe keuzes geeft met betrekking tot het kwaliteitsniveau. Bij deze alternatieven is gekeken naar Gebiedsgerichte beeldkwaliteit, koppeling tussen areaaluitbreiding en kosten, en de mogelijkheden om gebied-specifieke beheeractiviteiten op te nemen.

Het resultaat

Op basis van deze alternatieven heeft de gemeente besloten de voorgenomen bezuinigingen niet door te voeren maar de huidige ambitie op de beeldkwaliteit op onderdelen iets bij te stellen.