Geluid, specifiek industrielawaai van bedrijven, is een knellend milieuaspect in het havengebied van Den Helder. Het beperkt de economische ontwikkeling van bedrijven en vertraagt de ontwikkeling van de haven naar een ‘service port for renewable energy’.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022 wordt dit geregeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bki). Met de invoering van de Omgevingswet en het Bki veranderen de regels op het gebied van geluid: een kans om de knelpunten rond omgevingslawaai voor het industrieterrein Port of Den Helder weg te nemen.

Introductie Omgevingswet en Aanvullingsbesluit geluid

Op 27 februari 2019 gingen de betrokken stakeholders daarom bij de Port of Den Helder met elkaar in gesprek. Royal HaskoningDHV verzorgde deze werkbijeenkomst zowel inhoudelijk als procesmatig. Na een introductie van de Omgevingswet en een toelichting op het Aanvullingsbesluitbesluit geluid Omgevingswet hielden de aanwezigen een strategische werksessie. Hierin verkenden zij welke oplossingsrichtingen het nieuwe stelsel biedt voor het aanpakken van de bestaande knelpunten.

Houvast voor implementatie Omgevingswet

Gastheer en plaatsvervangend directeur van Port of Den Helder Kees Turnhout was zeer enthousiast over de werksessie: “Nogmaals hartelijk dank voor de zeer informatieve workshop. Het heeft ons een hoop gebracht: focus, vervolgacties, aandachtspunten en bovendien concreet houvast op het bij ons kritische geluidsdossier. Ook waardevol dat de Regionale Uitvoeringsdienst en de gemeente hierin zijn meegenomen.”

Contact

Rick Huizinga

Senior Consultant Environment and Noise Control

NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten

Gerelateerde diensten