Onder de vlag van de Stuurgroep PVC en Ketenbeheer heeft Royal HaskoningDHV voor Shin-Etsu PVC en Vynova Beek het proces begeleid voor het beoordelen van de haalbaarheid van een nieuwe voorgestelde grenswaarde voor vinylchloride. Vinylchloride wordt gebruik om PVC van te maken. Vinylchloride is een carcinogene stof (klasse 1A) en om die reden dienen bedrijven die met deze stof werken maatregelen te treffen om hun medewerkers veilig te laten werken.

Omdat wordt verondersteld dat er voor carcinogene stoffen géén absoluut veilige grenswaarde bestaat waaronder geen risico op kanker bestaat, wordt gewerkt met een grenswaarde gebaseerd op risico. De grenswaarde wordt bij voorkeur zo gekozen dat het extra risico kleiner is dan 1 op de miljoen gevallen per jaar, dit heet ook wel het geaccepteerde risico. Indien het geaccepteerde risico niet haalbaar is, dan kan een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Deze is in de regel niet hoger dan het maximaal toelaatbare risico, of verbodswaarde, met een risico van 1 op 10.000 per jaar.

Voor carcinogene stoffen wordt de grenswaarde regelmatig herzien. Dit proces is een samenspel tussen de Gezondheidsraad, Sociaal-Economische Raad (SER), het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de bedrijven. Hierbij geeft de Gezondheidsraad een advies over de hoogte van de blootstelling bij het geaccepteerd en het maximaal toelaatbaar risico. Om te toetsen of een nieuwe (verlaagde) grenswaarde voor vinylchloride technisch en operationeel haalbaar is, dient een haalbaarheidstoets te worden uitgevoerd. De haalbaarheidstoets wordt uitgevoerd door de SER in opdracht van het Ministerie SZW, door een werkgroep van werkgevers, werknemers en deskundigen. De SER adviseert het Ministerie SZW op basis van informatie die wordt aangeleverd vanuit de gebruikers van de stoffen.

De haalbaarheidstoets dient informatie te bevatten over de technische installatie waarin met de stof gewerkt wordt, het aantal medewerkers dat betrokken is en de omvang, het blootstellingsniveau, de werkwijze en het gebruik van beheersmaatregelen. Door dit uitvoerig te beschrijven en een statistische analyse uit te voeren op de blootstellingsgegevens, wordt inzichtelijk gemaakt op welk niveau (Best Beschikbare Techniek of beter dan BBT) de bedrijven hun medewerkers beschermen, of de arbeidshygiënische strategie is toegepast en of hier nog verbetering te behalen is.

Royal HaskoningDHV heeft op basis van de verzamelde blootstellingsgegevens van de drie locaties waar vinylchloride wordt gebruikt in Nederland onderzocht of wordt voldaan aan de huidige, de voorgestelde nieuwe grenswaarde of een mogelijk alternatieve waarde. Er is geprobeerd de situatie in de bedrijven zoveel mogelijk te vergelijken, om een beeld op sectorniveau te verkrijgen. Hierbij is gebruik gemaakt van zowel persoonsgebonden metingen (per similar exposure group / functie) als achtergrondmetingen (stationaire meetpunten in de fabriek). De gegevens zijn bewerkt en geanalyseerd met behulp van een statistiekprogramma. Waar mogelijk en betrouwbaar zijn de statistische analyses in de rapportage naar de SER gebruikt. De bedrijven hebben zelf de situatie in hun fabrieken in kaart gebracht en beschreven. Deze samenwerking heeft geleid tot een gedegen rapportage waarin de huidige situatie in de fabrieken met bijbehorend blootstellingniveau wordt beschreven, maar ook de plannen voor de toekomst en het effect daarvan op het blootstellingsniveau.

De rapportage concludeert dat een lagere grenswaarde dan de huidige grenswaarde haalbaar is en dat de bedrijven druk bezig zijn om de blootstelling verder te beperken (al dan niet door toepassen van procesaanpassingen). De door ons haalbaar gestelde grenswaarde sluit aan bij de nieuwe Europese waarde voor vinylchloride die in januari 2020 van kracht wordt en ligt daarmee iets hoger dan de voorgestelde grenswaarde die hoort bij het door de Gezondheidsraad geaccepteerde risico. Omdat de grenswaarde geldt als 8-uurs grenswaarde en de risicowaarde geldt als gemiddelde blootstelling gedurende het gehele werkjaar bij een 40-urige werkweek, wordt een bescherming tot op het niveau van de daggemiddelde grenswaarde van de Gezondheidsraad toch gewaarborgd. Verder is aangetoond dat de bedrijven de arbeidshygiënische strategie toepassen en de installaties voldoen aan de stand-der-techniek.

Het project is succesvol en naar tevredenheid van beide bedrijven afgesloten en onze conclusie is door de SER overgenomen en verwerkt in een advies naar de Staatssecretaris van SZW. Deze adviesbrief beschrijft dat ook de andere uitgangspunten en conclusies uit onze rapportage ondersteunt worden door de SER subcommissie Grenswaarden op de Werkplek (GSW). Momenteel zijn onze opdrachtgevers in afwachting van het besluit van de Staatssecretaris.