Het afvalwaterteam Woudenberg (AWT) is een geformaliseerd samenwerkingsverband tussen het waterschap Vallei en Veluwe, de gemeente Scherpenzeel en de gemeente Woudenberg. Doel van het AWT is gezamenlijk tot een meer doelmatige en efficiënte inrichting en beheer van de afvalwaterketen te komen. Het AWT wil de kwetsbaarheid van de eigen organisatie verminderen, de kwaliteit van de dienstverlening verhogen en de doelmatigheid in termen van direct kostenvoordeel vergroten. Nauwere samenwerking op het gebied van risicogestuurd beheer van rioolgemalen is één van de onderwerpen waar samenwerking mogelijk loont. Het ontbrak het AWT echter aan kennis en ervaring van assetmanagement op het gebied van gemalenbeheer. Daarnaast had het samenwerkingsverband behoefte aan een onafhankelijke en deskundige beoordeling van mogelijke organisatievormen. Daarom is Royal HaskoningDHV gevraagd hen daarbij te ondersteunen.

De oplossing

Royal HaskoningDHV heeft een onderscheidende methodiek ontwikkeld die het gehele spectrum van het beheer van gemalen transparant en eenduidig analyseert, beoordeelt, ordent en rangschikt. Alle rioolgemalen zijn geïnspecteerd, waarmee de huidige technische staat goed in beeld is gebracht. Ook is een risicomatrix opgesteld en zijn de rioolgemalen in die matrix gepositioneerd. Onderscheidend is dat daarbij niet alleen is gekeken naar het gemaal zelf, maar ook naar het (afval)watersysteem waar het gemaal deel van uitmaakt. Daarnaast is het gewenste niveau van het beheer (beheerorganisatie, informatiebeheer, inrichtingsniveau en inspanningsniveau) nader gedefinieerd. Op basis daarvan is bepaald of het beheer op een doelmatige en efficiënte wijze wordt uitgevoerd en zijn aanbevelingen gegeven om de doelmatigheid en efficiëntie te vergroten. Verder zijn de mogelijke organisatievormen gestructureerd en onafhankelijk financieel vergeleken. De varianten zijn gerangschikt op basis van kwaliteit, kosten, kwetsbaarheid en duurzaamheid, waarbij de belangen van de verschillende partijen onafhankelijk van elkaar zijn afgewogen.

Het resultaat

Het onderzoek heeft meer inzicht gegeven in de huidige praktijk van het gemalenbeheer en (technische) staat van de objecten en de technische kenmerken. Uit het onderzoek bleek dat het beheer niet altijd aansloot bij het risicoprofiel van het gemaal. Ook bleek dat de toegevoegde waarde van de nauwere samenwerking tussen de partijen vooral ligt op het gebied van het verhogen van kwaliteit en het verminderen van de kwetsbaarheid van het beheer en in mindere mate ook leidt tot kostenbesparingen en meer duurzaamheid. De partijen hebben op basis van de nieuwe inzichten een voorkeur uitgesproken voor de toekomstige organisatievorm van het gemalenbeheer en werken hier nu naartoe. De studie is interessant voor een bredere doelgroep, omdat de methodiek ook bij andere zuiveringskringen kan worden gebruikt.

Contact

Aris Witteborg

Business Developer Water Intelligence

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten