De Waddenzee is een natuurgebied van groot internationaal belang. In de Waddenzee gaat het om de gevoelige balans tussen natuur- en landschappelijke waarden en menselijke activiteiten. Over de balans tussen ecologie en economie. De doelen voor de Waddenzee en de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen zijn vastgelegd in de Structuurvisie Waddenzee. De evaluatie is, aan het einde van de planperiode, zowel een verantwoording van het gevoerde beleid van de afgelopen 10 jaar, als een vooruitblik naar het toekomstig beleid.

Voor de evaluatie is een uitgebreide analyse gedaan op basis van relevante documenten en circa 60 interviews. Daarnaast zijn tussenresultaten besproken met de verschillende vertegenwoordigende groepen in het gebied. Deze intensieve interactie heeft er aan bijgedragen dat de evaluatie ook een evaluatie ‘van en voor’ het gebied is. Een evaluatie waarmee de betrokkenen verder kunnen.

De ondertitel van de evaluatie, “Ontwikkelen als perspectief, beschermen als basis”, draagt een dubbele boodschap in zich. Allereerst is dat de boodschap dat de bescherming van de natuur- en landschappelijke waarden in het gebied ook in de toekomst voorop moet blijven staan. Maar daarnaast ook de boodschap dat het in de structuurvisie opgenomen ontwikkelingsperspectief, met duidelijke keuzes voor natuur, landschap en cultuurhistorische waarden én voor daarbij passende ontwikkeling van duurzame economie, nog onvoldoende uit de verf is gekomen en een stevige impuls nodig heeft.

Evalueren als corebusiness

‘’Gedeeld eigenaarschap’, het in 2015 gepubliceerde boek van Royal HaskoningDHV│SMC, sluit af met het hoofdstuk ‘lerend evalueren’. Met daarin een aanpak die voorkomt dat een evaluatie alleen een verplicht nummer is, en er voor zorgt dat een evaluatie daadwerkelijk uitzicht biedt op nieuw handelingsperspectief. In 2015 heeft Royal HaskoningDHV│SMC weer diverse beleidsevaluaties uitgevoerd.
Daarmee vormen evaluaties een belangrijk deel van onze orderportefeuille. Een aantal voorbeelden zijn de evaluatie van de Structuurvisie Waddenzee, evaluatie Beleidslijn Grote Rivieren, de impactanalyse Omgevingswet, de evaluatie Vernieuwing MIRT, de evaluatie TPAC (toetsingscommissie keurmerken duurzaam hout) en de evaluatie … Architectuur en Ruimte.

Het gaat om een keur aan verschillende onderwerpen, waarin evaluatievaardigheden centraal staan en specifieke kennis vaak op andere plekken in de organisatie voorhanden is.  In die combinatie zit dan ook de kracht om deze evaluaties succesvol te kunnen uitvoeren.

‘Lerend evalueren’ is voor ons een rode draad. Wij geloven niet in de ‘onafhankelijke evaluator’ die kijkt, wikt en weegt, en vervolgens een oordeel velt. Juist door samen met direct betrokkenen te kijken, te wikken en te wegen kom je tot leerzame verklaringen en conclusies. En kom je tot aanbevelingen die daadwerkelijk perspectief bieden op verbetering en verandering.

Contact

Pascal Lamberigts

Directeur Strategie en Management Consultants

Rotterdam, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten