De provincie Noord-Holland heeft Royal HaskoningDHV gevraagd om de evaluatie van de uitvoeringsregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid uit te voeren. Dit is gebeurd op basis van een literatuurstudie, een documentenstudie (analyse van beleidsdocumenten, analyse van beschikkingen, etc.), interviews met medewerkers van Provincie Noord-Holland, van subsidie-ontvangende organisaties en op basis van gesprekken met andere provincies.

Er is gebruik gemaakt van twee analysekaders:
Analysekader 1 (kwalitatief en beschrijvend): Inzichtelijk maken van de werkingsmechanismen van verkeerseducatie, door analyse van werkzame componenten van programma’s die verkeersgedrag positief beïnvloeden.
Analysekader 2 (kwantitatief): Bepalen van de doeltreffendheid, door toetsen van de mate waarin de provinciale doelen zijn gerealiseerd en welke rol de beschikte subsidies hierin hebben gespeeld.

Op basis van de analyse is duidelijk geworden in hoeverre de toekenning van subsidies in het kader van de Uitvoeringsregeling Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid in de periode 2007 – 2013 bijgedragen heeft aan de beleidsdoelen van de Provincie Noord-Holland. Daarnaast zijn er aanbevelingen gedaan waarmee de provincie Noord-Holland de doeltreffendheid van de subsidies in de toekomst kan optimaliseren.